Thông tin - Thư viện

Giới thiệu

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Thông tin - thư viện
+ Tiếng Anh: Library and Information Science

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Thông tin - Thư viện
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Library and Information Science

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Khoa Thông tin -Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2.   Mục tiêu đào tạo
Sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo là những cử nhân có năng lực chuyên môn thành thao trong việc phát triển nguồn lực thông tin; xử lý thông tin; tổ chức hệ thống tra cứu; lưu giữ, bảo quản tài liệu; số hóa tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, các sản phẩm thông tin đa phương tiện; tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện đến mọi đối tượng người dùng tin; nắm chắc các hệ quản trị thư viện trong việc quản trị thông tin, tài liệu. Cử nhân thông tin – thư viện có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo để  giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin - thư viện; có năng lực  tự học suốt đời và khả năng thích ứng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa.

3.  Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?