Đông phương học

Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
Tên ngành đào tạo:
     + Tiếng Việt:  Đông phương học
     + Tiếng Anh:  Oriental Studies  
Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp:
     + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Đông phương học
     + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor  in Oriental studies
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1 Mục tiêu chung
- Đào tạo những cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản về khoa học xã hội & nhân văn, kiến thức tương đối toàn diện và hệ thống về Đông Phương học theo các hướng chuyên ngành Ấn Độ học, Korea học, Trung Quốc học, Thái Lan học; có kĩ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được một ngoại ngữ chuyên ngành (Anh, Hàn, Trung, Thái...) trong giao tiếp và trong công tác chuyên môn. Cử nhân Đông Phương học có thể làm việc cho trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...
 3. Mục tiêu cụ thể:
- Cung cấp kiến thức tổng quan về khu vực học, Đông phương học và kiến thức chuyên sâu về Korea học, Trung Quốc học, Thái Lan học, Ấn Độ học ;
- Xây dựng kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy khu vực học, Đông phương học và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, văn hóa các nước phương Đông như  Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ... ;
- Củng cố năng lực làm việc tại các trường, viện nghiên cứu, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở Việt Nam và khu vực, các tổ chức quốc tế ...;
- Cung cấp khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực khu vực học, Đông phương học.
3.  Thông tin tuyển sinh
      -  Hình thức tuyển sinh:  Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?