Học phí - Học bổng

Mức trần học phí các trường công lập từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026

Nghị định số 81 / 2021/NĐ -C P ngày ngày 27 tháng 8 năm 20 21 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:...

Mức học phí các chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023 (dự kiến)

Năm học 2022 - 2023 , dự kiến mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:...

Mức trần học phí các trường công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Mức trần học phí với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư áp dụng theo các khối ngành, chuyên ngành đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (kể cả các cơ sở giáo dục đại học được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động): (Đơn vị: triệu đồng/tháng/s...

Chính sách miễn giảm và học bổng cho sinh viên đại học chính quy

1. Chế độ miễn giảm học phí 1.1 . Các văn bản qui định về miễn giảm học phí hiện hành - Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; - Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?