Nhật Bản học

Giới thiệu

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
Tên ngành đào tạo:
      + Tiếng Việt: Nhật Bản học
      + Tiếng Anh: Japan Studies
Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
Thời gian đào tạo: 4 năm
Tên văn bằng tốt nghiệp:
      + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Nhật Bản học
      + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Japan Studies
Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên môn về Nhật Bản học. Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ sở về Nhật Bản, năng lực tiếng Nhật vững vàng và các kĩ năng cần thiết theo một trong hai định hướng: nghiên cứu- đào tạo và thực hành- ứng dụng. Trên cơ sở đó, sinh viên có năng lực xử lý một cách độc lập những vấn đề trong công việc được phân công liên quan đến Nhật Bản; có ý thức chủ động tìm tòi và phát triển kiến thức mới, có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn và tự tin trong giao tiếp quốc tế.
3. Thông tin tuyển sinh
- Phương thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?