Bổ túc kiến thức

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC CÁC CHUYÊN NGÀNH: KHOA HỌC QUẢN LÝ, CHÍNH SÁCH CÔNG, QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức ngành Khoa học Quản lý cho các đối tượng có nhu cầu dự xét tuyển cao học các chuyên ngành: Khoa học Quản lý, Chính sách Công, Quản lý Khoa học và Công nghệ trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:
- Đối với chuyên ngành Khoa học quản lý: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp 1 (Quản lý công, Chính sách KH&CN, Hành chính công, Quản lý nhân lực, Quản trị kinh doanh, Khoa học Chính trị, Quản lý Kinh tế, Khoa học Môi trường, Điều kiển học kinh tế, Quản lý Công nghệ và Doanh nghiệp, Quản lý môi trường, Quản lý Giáo dục, Xã hội học, Công tác Xã hội, Quản lý du lịch, Hệ thống thông tin trong quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý Văn hóa, Quản lý giáo dục và các ngành khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý) và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi với những người có văn bằng tốt nghiệp đại học dưới loại Khá.
- Đối với chuyên ngành Chính sách công:
+ Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp 1 (Triết học, Lịch sử, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Báo chí, Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý nhà nước, Quản trị nhân lực, Công tác xã hội, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự) và phải có ít nhất 01 (một) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi
+ Những người đã có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp và nhóm ngành khác (bao gồm tất cả các ngành còn lại) phải là người đang công tác trong lĩnh vực phân tích, đánh giá và hoạch định chính sách tại các cơ quan nhà nước ở trung ương (Đảng, Quốc hội, Chính phủ); các cơ quan Đảng, chính quyền ở địa phương (Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân); các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ, Quốc hội, Đảng Cộng sản Việt Nam; người đang làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực quản lý, chính sách tại các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học và công nghệ khác và phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi.
- Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng nghiên cứu): Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.
- Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng):  Người dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tại chức, chuyên tu, mở rộng…v.v., có ít nhất 02 năm hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi tại một trong các vị trí công tác sau đây: quản lý, tư vấn quản lý, chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học và công nghệ và các đơn vị khác có hoạt động liên quan đến khoa học và công nghệ tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội nghề nghiệp; các cơ quan và tổ chức khác.
2. Địa điểm mở lớp:   Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  Số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội                        
3. Thời gian đào tạo: Từ tháng 4/2023 đến tháng 8/2023
4. Hồ sơ đăng ký học: Đơn đăng ký học (theo mẫu).
5. Nơi nộp hồ sơ
Văn phòng Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học KHXH&NV
- Địa chỉ:       Phòng 110, nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại:  0982 867 488              
- E-mail: thangvcl@gmail.com
Trân trọng thông báo!
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?