Hán – Nôm

Giới thiệu chung

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

 • Tên chuyên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Hán Nôm
+ Tiếng Anh: Sino - Nom
 • Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 22 01 04
 • Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Hán Nôm
+ Tiếng Anh: Sino - Nom
 • Trình độ đào tạo: Thạc sĩ
 • Thời gian đào tạo: 02 năm
 • Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Hán Nôm
+ Tiếng Anh: The Degree of Master in Sino - Nom
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo thạc sĩ Hán Nôm nhằm đào tạo những thạc sĩ Hán Nôm có thể thực hiện được các nhiệm vụ của công tác Hán Nôm góp phần phục vụ cho công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, đảm bảo cho sự liên tục về văn hóa giữa truyền thống và hiện đại.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo thạc sĩ Hán Nôm trang bị cho người học những tri thức Hán Nôm mang tính cơ bản, hệ thống, mở rộng, nâng cao về văn bản cũng như về văn hóa và lý thuyết để có thể thực hiện được các công việc như: sưu tầm, minh giải văn bản Hán Nôm, khai thác các giá trị văn hiến và văn hóa dân tộc quý báu lưu giữ và phản ánh trong di sản Hán Nôm.
3. Thông tin tuyển sinh
3.1. Môn thi tuyển sinh:
 • Môn thi Cơ bản: Triết học Mác - LêNin
 • Môn thi Cơ sở: Hán Nôm cơ sở
 • Môn Ngoại ngữ: 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
3.2. Đối tượng tuyển sinh:
+ Người có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Có đủ sức khoẻ để học tập;
+ Người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành đúng và phù hợp với ngành Hán Nôm, không yêu cầu kinh nghiệm công tác;
+ Người có bằng tốt nghiệp Đại học chính quy ngành gần với ngành Hán Nôm  phải học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp Đại học ngành Hán Nôm;
- Danh mục các ngành gần: Ngôn ngữ Trung Quốc, Trung Quốc học, Sư phạm tiếng Trung Quốc.
4. Danh mục các học phần bổ sung kiến thức
TT Học phần Số tín chỉ
 1.  
Văn tự học Hán Nôm 2
 1.  
Ngữ pháp văn ngôn 2
 1.  
Tứ thư 1 ( Luận ngữ - Mạnh Tử) 3
 1.  
Tứ thư 2 ( Đại học – Trung dung) 2
 1.  
Ngũ kinh 1 ( Thi – Thư) 3
 1.  
Ngũ kinh 2 ( Lễ - Dịch – Xuân Thu Tả truyện) 3
 1.  
Hán văn Việt Nam thế kỷ X – XX 3
 1.  
Chữ Nôm 3
 1.  
Văn học Việt Nam trung đại 2
Tổng số: 23

Khung chương trình

Chuẩn đầu ra

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?