Môi trường học tập

Các câu lạc bộ sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Không chỉ tạo điều kiện học tập, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐHKHXH&NV còn tổ chức nhiều câu lạc bộ đáp ứng nguyện vọng, sở thích của sinh viên như câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ khởi nghiệp, câu lạc bộ kỹ năng.

Có thể nói, tuy không nằm trong chương trình chính khóa song hoạt động của các CLB trong môi trường đại học đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, năng động cho các bạn sinh viên. Các CLB giúp tạo sức lan tỏa, thêm động lực để sinh viên học tập hiệu quả hơn. Đồng thời giúp các bạn trang bị kỹ năng mềm cần thiết, làm hành trang để tự tin bước vào công việc, sự nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.
 
INFOGRAPHIC CLB Tß+ö Éß+ÿI NH+ôM USSH

CLB VOVINAM NH+éN V éN

CLB ART NH+éN V éN

CLB B+ôNG É+ü NAM NH+éN V éN

CLB Cß+ÿNG Éß+ÆNG Hß+û TRß+ó KHß+PI NGHIß+åP NH+éN V éN

CLB GUITAR NH+éN V éN

CLB HOA É+ü NH+éN V éN

CLB KARATE NH+éN V éN

CLB Lß+ä T+éN Sß+¦ KIß+åN GARNET

CLB NGHß+å THUߦ¼T SOL


CLB NGß+îN Lß+¼A TUß+öI 20

CLB NH+éN V éN B+îNH Éߦ¦NG GIß+ÜI

CLB NHIߦ+P ߦóNH NH+éN V éN

CLB PEACE CREW


CLB SINH VI+èN Tß+ö CHß+¿C Sß+¦ KIß+åN SEG


CLB Thß+â dß+Ñc Cß+ò æß+Öng Rumbo (5)


CLB TRUYß+ÇN TH+öNG VUMCC
CLB TUY+èN TRUYß+ÇN V éN H+ôA Lß+èCH Sß+¼


Éß+Öi SVTN Xung K+¡ch

Éß+ÿI SINH VI+èN L+ÇM C+öNG T+üC X+â Hß+ÿI

Éß+ÿI THANH NI+èN Vߦ¼N Éß+ÿNG HIߦ+N M+üU NH+éN V éN
 
Tác giả bài viết: Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?