Chọn ngành, chọn nghề

Ngành Nhân học: Nghiên cứu toàn diện về con người

Nhân học là ngành khoa học cơ bản, nghiên cứu toàn diện về con người, có tính ứng dụng và quốc tế cao. 

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?