Học phí - Học bổng

Mức học phí các chương trình đào tạo năm học 2022 - 2023 (dự kiến)

Năm học 2022 - 2023, dự kiến mức thu học phí các ngành học/chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

TT Ngành học/Chương trình đào tạo Mã xét tuyển Loại CTĐT Mức học phí
năm học 2022 - 2023 (dự kiến)
Ghi chú
Theo tháng Theo tín chỉ
1 Báo chí QHX01 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
2 Báo chí* (CTĐT CLC) QHX40 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
3 Chính trị học QHX02 Chuẩn 1.600.000đ/tháng 425.000đ/TC CTĐT được kiểm định
4 Công tác xã hội QHX03 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
5 Đông Nam Á học QHX04 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
6 Đông phương học QHX05 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
7 Hàn Quốc học QHX26 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
8 Hán Nôm QHX06 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
9 Khoa học quản lý QHX07 Chuẩn 1.250.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
10 Khoa học quản lý*
(CTĐT CLC)
QHX41 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
11 Lịch sử QHX08 Chuẩn 1.600.000đ/tháng 425.000đ/TC CTĐT được kiểm định
12 Lưu trữ học QHX09 Chuẩn 1.600.000đ/tháng 425.000đ/TC CTĐT được kiểm định
13 Ngôn ngữ học QHX10 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
14 Nhân học QHX11 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
15 Nhật Bản học QHX12 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
16 Quan hệ công chúng QHX13 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
17 Quản lý thông tin QHX14 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
18 Quản lý thông tin*
(CTĐT CLC)
QHX42 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
20 Quản trị khách sạn QHX16 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
21 Quản trị văn phòng QHX17 Chuẩn 1.250.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
22 Quốc tế học QHX18 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
23 Quốc tế học*
(CTĐT CLC)
QHX43 Chất lượng cao 3.500.000đ/tháng 825.000đ/TC Cố định trong toàn khóa
24 Tâm lý học QHX19 Chuẩn 3.000.000đ/tháng 800.000đ/TC CTĐT được kiểm định
25 Thông tin - Thư viện QHX20 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
26 Tôn giáo học QHX21 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
27 Triết học QHX22 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
28 Văn hóa học QHX27 Chuẩn 1.200.000đ/tháng 320.000đ/TC Điều chỉnh từng năm học
29 Văn học QHX23 Chuẩn 2.000.000đ/tháng 530.000đ/TC CTĐT được kiểm định
30 Việt Nam học QHX24 Chuẩn 2.000.000đ/tháng 530.000đ/TC CTĐT được kiểm định
31 Xã hội học QHX25 Chuẩn 2.000.000đ/tháng 530.000đ/TC CTĐT được kiểm định
Ghi chú:
- Học phí các chương trình đào tạo chuẩn điều chỉnh hàng năm theo quy định của Nhà nước
- Với các chương trình đào tạo đã được kiểm định (Chính trị học, Lịch sử, Lưu trữ học, Quốc tế học, Tâm lý học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học): Sinh viên được giảm 20% học phí trong năm học 2022-2023, hàng năm dành 1 suất học bổng 100% học phí và 2 suất học bổng 50% học phí cho sinh viên.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?