Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông” đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Quản lý báo chí truyền thông ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung” đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ "Quản lý quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá và sáng tạo nội dung" , nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng xác lập, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ” đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ "Kỹ năng xác lập, khai thác và quản lý tài sản trí tuệ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ” đợt 1 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nhiếp ảnh cơ bản” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nhiếp ảnh cơ bản" đợt 2 năm 2023, nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Truyền hình” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Truyền hình " đợt 2 năm 2023 , nội dung cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?