Tâm lý học

Giới thiệu chung

1.   Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Tâm lý học
+ Tiếng Anh: Psychology
- Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân Tâm lý học
                       (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh:  The Degree of Bachelor in Psychology
                        (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2.  Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành tâm lý học có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên ngành trong tâm lý học (Tâm lý học xã hội, Tâm lý học quản lý - kinh doanh, Tâm lý học lâm sàng và Tâm lý học tham vấn), có khả năng vận dụng thành thạo các phương pháp và các kỹ năng chuyên biệt cho từng lĩnh vực chuyên ngành thông qua các hoạt động thực hành nghề nghiệp được tổ chức ở từng học phần, có năng lực thực hiện các nghiên cứu khoa học chất lượng cao và tham gia vào các công bố quốc tế cùng với các cán bộ giảng dạy, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực tâm lý học.
3.  Thông tin tuyển sinh
- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?