Chính trị học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6       Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7       Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8       Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9       Giáo dục thể chất 4
10   Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
11   Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12   Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13   Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14   Lịch sử văn minh thế giới 3
15   Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
16   Xã hội học đại cương 3
17   Tâm lý học đại cương 3
18   Logic học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19   Kinh tế học đại cương 2
20   Môi trường và phát triển 2
21   Thống kê cho khoa học xã hội 2
22   Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23   Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24   Chính trị học đại cương 3
25   Tôn giáo học đại cương 3
26   Thể chế chính trị thế giới 3
27   Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28   Lịch sử Việt Nam đại cương 3
29   Lịch sử triết học đại cương 3
30   Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3
31   Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam 3
32   Nhân học đại cương 3
33   Báo chí truyền thông đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 13
IV.1 Các học phần bắt buộc 8
34   Chính trị và chính sách 3
35   Chính sách công của Việt Nam 3
36   Chính trị học phát triển 2
IV.2 Các học phần tự chọn 5/10
37   Hành chính học đại cương 3
38   Khoa học tổ chức 3
39   Dư luận xã hội 2
40   Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin 2
V Khối kiến thức ngành  55
V.1 Các học phần bắt buộc 36
41   Lịch sử học thuyết chính trị 5
42   Phương pháp nghiên cứu chính trị học 4
43   Quyền lực chính trị 3
44   Đảng chính trị 3
45   Hệ thống chính trị Việt Nam 3
46   Văn hóa chính trị Việt Nam 2
47   Nhập môn Chính trị quốc tế 3
48   Nhập môn Hồ Chí Minh học 3
49   Chính trị học so sánh 3
50   Chính trị và truyền thông 3
51   Phương pháp viết bài luận và thuyết trình chính trị 2
52   Thực hành văn bản chính trị 2
V.2 Các học phần tự chọn 12/32
V.2.1    
53   Thực tập chuyên môn 4
54   Giới thiệu tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị 3
55   Phụ nữ, chủ nghĩa nữ quyền và chính trị 2
56   Phương pháp tiếp cận và xử lý tình huống chính trị 3
V.2.2 Hướng chuyên ngành Chính trị Việt Nam  
57   Thực tập chuyên môn 4
58   Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội 2
59   Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3
60   Chính sách đối ngoại của Việt Nam 3
V.2.3 Hướng chuyên ngành Chính trị quốc tế  
61   Thực tập chuyên môn 4
62   Chính sách đối ngoại của các nước lớn 3
63   Quan hệ chính trị quốc tế 3
64   Kinh tế chính trị quốc tế 2
V.2.4 Hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học  
65   Thực tập chuyên môn 4
66   Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam 2
67   Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng hệ thống chính trị Việt Nam 3
68   Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới Việt Nam 3
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7
69   Thực tập tốt nghiệp 2
70   Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
71   Chính trị học - Những vấn đề cơ bản 3
72   Chính trị Việt Nam - Những vấn đề cơ bản  2
Tổng cộng 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?