Chính trị học

Cơ hội nghề nghiệp

Những kiến thức căn bản và hệ thống, những kĩ năng nghiên cứu và thực hành thiết thực của ngành Chính trị học sẽ trang bị cho bạn những điều kiện cần thiết để thành công trong hoạt động chính trị. Công việc mà các cử nhân chính trị học có thể đảm nhận sau khi ra trường gồm:
- Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước;
- Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội;
- Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lý luận chính trị;
- Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương;
- Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?