Chính trị học

Giới thiệu

Ngành Chính trị học

Chính trị học là một ngành khoa học xã hội mũi nhọn.
Có phải bạn đang hồ nghi: chính trị là những gì khô khan và cứng nhắc, khoa học chính trị là lí luận chung chung và trừu tượng? Nếu nghĩ như vậy nghĩa là bạn đang nhầm lẫn đấy. Vì chính trị luôn sống động, hấp dẫn, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội và mỗi cá nhân. Trong xã hội hiện đại, chính trị học là ngành học rất được ưa chuộng vì nó cung cấp cho bạn hệ thống tri thức cơ bản, nền tảng về các vấn đề chính trị, xã hội và những kĩ năng giải quyết những vấn đề gặp phải trong sự vận động phức tạp của đời sống.

Về chương trình đào tạo

– Tên ngành đào tạo:
+ Tiếng Việt: Chính trị học
+ Tiếng Anh: Politics
– Mã số ngành đào tạo: 52310201
– Trình độ đào tạo: Đại học
– Thời gian đào tạo chuẩn: 4 năm
– Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Chính trị học
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Politics
– Đơn vị đào tạo: Khoa Khoa học Chính trị – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Chính trị học nắm vững thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tri thức nền tảng của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là các lĩnh vực gần với Chính trị học, trên cơ sở đó có khả năng vận dụng lí luận, phương pháp và các kĩ năng nghề nghiệp của ngành Chính trị học trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan của đời sống xã hội; có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân, tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?