Tôn giáo học

Chương trình đào tạo

Số TT Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
  Tiếng Đức cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Đức cơ sở 2  
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Tiếng Đức cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng – an ninh 8
11 Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14 Lịch sử văn minh thế giới 3
15 Logic học đại cương 3
16 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17 Tâm lý học đại cương 3
18 Xã hội học đại cương 3
  Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3
25 Chính trị học đại cương 3
26 Thể chế chính trị thế giới 3
27 Tôn giáo học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28 Báo chí truyền thông đại cương 3
29 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Lịch sử triết học đại cương 3
32 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
33 Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 18
IV.1 Các học phần bắt buộc 14
34 Hiện tượng tôn giáo mới trên thế giới và Việt Nam 3
35 Quan điểm của các nhà tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ X đến nửa đầu thế kỷ XX về tôn giáo 2
36 Lý luận chung về tôn giáo, tín ngưỡng 3
37 Triết học tôn giáo 2
38 Quan điểm Mác xít về tôn giáo, phương pháp luận nghiên cứu tôn giáo  4
IV.2 Các học phần tự chọn 4/10
39 Vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam 2
40 Tôn giáo trong bối cảnh toàn cầu hóa và những vấn đề xã hội hiện nay 4
41 Quan niệm ngoài mác xít về tôn giáo 2
42 Công tác xã hội của tôn giáo ở Việt Nam 2
V Khối kiến thức ngành 50
V.1 Các học phần bắt buộc chung cho các hướng chuyên ngành 25
43 Phật giáo và Nho giáo ở Việt Nam 4
44 Công giáo ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại 3
45 Đạo Tin lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại 3
46 Hồi giáo ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại 3
47 Lịch sử các tổ chức tôn giáo 2
48 Giới thiệu chung về kinh sách các tôn giáo 3
49 Tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội Việt Nam 3
50 Lịch sử nghệ thuật tôn giáo 2
51 Tôn giáo học so sánh 2
V.2 Các học phần hướng chuyên ngành 12
  (Sinh viên chọn 1 trong 3 hướng chuyên ngành dưới đây)  
V.2.1 Hướng chuyên ngành Văn hóa tôn giáo 12
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc 8
52 Văn học nghệ thuât và Văn hóa du lịch tâm linh tôn giáo 4
53 Biểu tượng tôn giáo – Cơ sở của văn hóa 2
54 Nghệ thuật âm nhạc tôn giáo 2
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 4/10
55 Quan niệm về Thiện – Mỹ qua biểu tượng của Mỹ thuật và văn chương Phật giáo dân tộc 2
56 Đạo đức tôn giáo với đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay 2
57 Hán Nôm và thư pháp trong tôn giáo 2
58 Phê bình học tôn giáo 2
59 Văn hóa tín ngưỡng vùng Tây Nam bộ 2
V.2.2 Hướng chuyên ngành Quản lý và công tác tôn giáo 12
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc 8
60 Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nghiệp vụ công tác tôn giáo 4
61 Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và giáo hội học tôn giáo 4
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 4/10
62 Tâm lý học, nhân học và xã hội học tôn giáo 4
63 Nhà nước – Tôn giáo – Luật pháp 2
64 Báo chí và truyền thông của tôn giáo 2
65 Công tác từ thiện xã hội và giáo dục đào tạo trong tôn giáo 2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Tôn giáo và tín ngưỡng bản địa 12
V.2.3.1 Các học phần bắt buộc 8
66 Tín ngưỡng, tôn giáo bản địa 54 dân tộc Việt Nam và lễ tục vòng đời 4
67 Tín ngưỡng, tôn giáo bản địa một số quốc gia trên thế giới và Đông Nam Á 4
V.2.3.2 Các học phần tự chọn 4/10
68 Thần học tôn giáo 2
69 Lịch sử các học thuyết tôn giáo 2
70 Địa lý và sinh thái học tôn giáo 2
71 Đạo giáo và Đạo giáo ở Việt Nam 2
72 Phật giáo Nam tông khmer: Lịch sử và hiện tại 2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 13
73 Thực tập 4
74 Thực tập tốt nghiệp 4
75 Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp 5
76 Tôn giáo, Tín ngưỡng: những vấn đề lý luận và thực tiễn 3
77 Tôn giáo, tín ngưỡng: Lịch sử và hiện tại 2
  Tổng cộng 136

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?