Lịch sử

Chương trình đào tạo

Số TT Học phần Số
 tín chỉ
I Khối kiến thức chung  27
1                      Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2                      Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3                      Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4                      Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5                      Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất  4
10 Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
11 Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12                 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
13                 Nhà nước và pháp luật đại cương  2
14                 Lịch sử văn minh thế giới 3
15                 Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
16                 Xã hội học đại cương  3
17                 Tâm lí học đại cương 3
18                 Logic học đại cương  3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19                 Kinh tế học đại cương  2
20                 Môi trường và phát triển  2
21                 Thống kê cho khoa học xã hội  2
22                 Thực hành văn bản tiếng Việt  2
23                 Nhập môn Năng lực thông tin  2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24                 Tôn giáo học đại cương  3
25                 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam  3
26                 Chính trị học đại cương  3
27                 Thể chế chính trị thế giới  3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28                 Lịch sử Việt Nam đại cương  3
29                 Lịch sử triết học đại cương  3
30                 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  3
31                 Phương thức sản xuất châu Á và làng xã ở Việt Nam  3
32                 Nhân học đại cương  3
33                 Báo chí truyền thông đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 11
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
34                 Phương pháp luận sử học 2
35                 Một số phương pháp nghiên cứu  lịch sử   4
36                 Cơ sở khảo cổ học  3
IV.2 Các học phần tự chọn 2/8
37                 Đường lối đổi mới theo định hướng XHCN của Đảng CSVN 2
38                 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông  Bắc Á  2
39                 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Nam Á  2
40                 Các tôn giáo thế giới  2
V Khối kiến thức ngành   57
V.1 Các học phần chung của ngành 38
V.1.1 Các học phần bắt buộc chung của ngành 35
41                 Lịch sử Việt Nam cổ- trung đại  4
42                 Lịch sử Việt Nam cận đại  3
43                 Lịch sử Việt Nam hiện đại  4
44                 Lịch sử Thế giới cổ- trung đại  4
45                 Lịch sử Thế giới cận đại  3
46                 Lịch sử Thế giới hiện đại  4
47                 Lịch sử sử học  4
48                 Sử liệu học và các nguồn sử liệu  lịch sử Việt Nam  3
49                 Hán Nôm cơ sở 4
50                 Niên luận 2
V.1.2. Các học phần tự chọn chung của ngành 3/12
51                 Làng xã Việt Nam trong lịch sử 3
52                 Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam 3
53                 Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin  vào Việt Nam   3
54                 Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng   3
V.2 Kiến thức hướng chuyên ngành (SV chọn 1 trong 6 hướng chuyên ngành)   10
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam  10
V.2.1.1 Các học phần bắt buộc 6
55                 Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam  2
56                 Tiếp xúc văn hóa Đông-Tây ở Việt Nam thời cận đại  2
57                 Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam 2
V.2.1.2 Các học phần tự chọn 4/16
58                 Đô thị cổ Việt Nam  2
59                 Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ trung đại  2
60                 Lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời cổ trung đại  2
61                 Cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời cận đại  2
62                 Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại  2
63                 Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời hiện đại 1945-1975 2
64                 Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại 2
65                 Biến đổi kinh tế- xã hội Việt Nam 1945-2000 2
V.2.2 Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới 10
V.2.2.1 Các học phần bắt buộc 6
66                 Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông  2
67                 Một số vấn đề về quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực Đông Á  2
68                 Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh  2
V.2.2.2 Các học phần tự chọn 4/16
69                 Đặc điểm lịch sử cổ trung đại Phương Đông  2
70                 Các học thuyết chính trị- xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại 2
71                 Văn minh thế giới và sự tiến hóa của nhân loại - Các lý thuyết và quan điểm  2
72                 Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII 2
73                 Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai  2
74                 Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu (EU)  2
75                 Liên bang Nga- sự hình thành, phát triển và quan hệ với Việt Nam  2
76                 Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông  2
V.2.3 Hướng chuyên ngành Lịch sử  Đảng Cộng sản VN 10
V.2.3.1  Các học phần bắt buộc 6
77                 Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
78                 Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử  2
79                 Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
V.2.3.2 Các học phần tự chọn 4/16
80                 Một số vấn đề về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2
81                 Đảng CSVN lãnh đạo công cuộc chuẩn bị, tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945  2
82                 Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước  2
83                 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền thời kì 1945-1975 2
84                 Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ  quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ II  2
85                 Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì cách mạng 2
86                 Công tác vận động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng  2
87                 Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 2
V.2.4 Hướng chuyên ngành Văn hóa học 10
V.2.4.1 Các học phần bắt buộc 6
88                 Một số vấn đề lí luận văn hóa học và lịch sử  văn hóa  2
89                 Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt Nam 2
90                 Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam  2
V.2.4.2  Các học phần tự chọn 4/14
91                 Văn hoá và Môi trường  2
92                 Di sản và quản lý di sản văn hoá ở Việt Nam 2
93                 Văn hóa làng xã ở Việt Nam 2
94                 Văn hóa dân gian Việt Nam  2
95                 Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam  2
96                 Giới và nghiên cứu giới trong văn hoá ở Việt Nam  2
97                 Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam  2
V.2.5 Hướng chuyên ngành Khảo cổ học 10
V.2.5.1 Các học phần bắt buộc 6
98                  Lý thuyết khảo cổ học  2
99                 Thời đại đồ đá Việt Nam  2
100             Thời đại kim khí Việt Nam 2
V.2.5.2 Các học phần tự chọn 4/16
101             Các phương pháp nghiên cứu Khảo cổ học  2
102             Con người - Kĩ thuật - Môi trường 2
103             Khảo cổ học lịch sử người Việt  2
104             Khảo cổ học Champa 2
105              Khảo cổ học Óc Eo  2
106             Gốm sứ học và lịch sử gốm sứ Việt Nam  2
107             Khảo cổ học Trung Quốc  2
108             Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam  2
V.2.6 Hướng chuyên ngành Lịch sử đô thị 10
 V.2.6.1 Các học phần bắt buộc 6
109             Các khuynh hướng nghiên cứu lịch sử đô thị trên thế giới và Việt Nam 2
110             Quản lý và phát triển đô thị trong lịch sử Việt Nam 2
111             Chuyển biến xã hội đô thị Việt Nam thời kỳ cận – hiện đại 2
 V.2.6.2 Các học phần tự chọn 4/14
112             Các vấn đề về khảo cổ học đô thị ở Việt Nam 2
113             Một số đô thị tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam 2
114             Thiết chế đô thị Việt Nam thời kỳ cổ - trung đại 2
115             Quan hệ Thành thị - Nông thôn trong lịch sử Việt Nam 2
116             Diện mạo đô thị Việt Nam thế kỷ XIX-XX 2
117             Lịch sử  văn minh đô thị thế giới 2
118             Nhân học đô thị  2
V.3 Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp/Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9
119             Thực tập chuyên môn  2
120             Thực tập tốt nghiệp  2
121             Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp  
122             Quá trình dân tộc - lãnh thổ của Việt Nam 3
123             Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và quốc tế 2
  Tổng số 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?