Lịch sử

Cơ hội nghề nghiệp

Làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội có yêu cầu chuyên môn liên quan trực tiếp đến kiến thức lịch sử;
Làm công tác giảng dạy lịch sử tại các trường đại học, cao đẳng, phổ thông trung học;
Làm công tác quản lí tư liệu lịch sử, quản lí bảo tàng, di tích lịch sử,…;
Làm công tác lịch sử, văn hoá ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội;
Làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn;

Các loại hình cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc phù hợp: Các trường đại học, cao đẳng, phổ thông có giảng dạy lịch sử và học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Các Viện Nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Đảng…; Các cơ quan Nhà nước và đoàn thể có sử dụng kiến thức lịch sử (các cơ quan trung ương của hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, UBND các cấp, bảo tàng, các TT nghiên cứu lịch sử-văn hoá, các đơn vị quản lí di tích lịch sử, các nhà xuất bản, tạp chí chuyên ngành lịch sử… ).

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?