Chuyên ngành đào tạo

Giới thiệu chung
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN) tổ chức đào tạo sau đại học với 31 chuyên ngành thạc sĩ và 28 chuyên ngành tiến sĩ.
 • 1.Báo chí học
 • 2.Châu Á học
 • 3.Chính trị học
 • 4.Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • 5.Công tác xã hội
 • 6.Du lịch
 • 7.Hán – Nôm
 • 8.Hồ Chí Minh học
 • 9.Khảo cổ học
 • 10.Khoa học quản lí
 • 11.Khoa học thông tin-thư viện
 • 12.Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 13.Lịch sử sử học và sử liệu học
 • 14.Lịch sử thế giới
 • 15.Lịch sử văn hoá Việt Nam
 • 16.Lịch sử Việt Nam
 • 17.Lưu trữ học
 • 18.Lí luận văn học
 • 19.Lí luận, lịch sử và phê bình điện ảnh-truyền hình
 • 20.Ngôn ngữ học
 • 21.Nhân học
 • 22.Quan hệ quốc tế
 • 23.Quản lí khoa học và công nghệ
 • 24.Tâm lí học
 • 25.Tên chuyên ngành
 • 26.Tôn giáo học
 • 27.Triết học
 • 28.Văn học dân gian
 • 29.Văn học nước ngoài
 • 30.Văn học Việt Nam
 • 31.Việt Nam học
 • 32.Xã hội học
 • 1.Báo chí học
 • 2.Chính trị học
 • 3.Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • 4.CNDVBC và CNDVLS
 • 5.Đông Nam Á học
 • 6.Hán Nôm
 • 7.Hồ Chí Minh học
 • 8.Khảo cổ học
 • 9.Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 10.Lịch sử sử học và sử liệu học
 • 11.Lịch sử thế giới
 • 12.Lịch sử Việt Nam
 • 13.Lưu trữ học
 • 14.Lí luận văn học
 • 15.Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
 • 16.Ngôn ngữ học
 • 17.Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu
 • 18.Ngôn ngữ Việt Nam
 • 19.Nhân học
 • 20.Quan hệ quốc tế
 • 21.Quản lí khoa học và công nghệ
 • 22.Tâm lí học
 • 23.Tôn giáo học
 • 24.Trung Quốc học
 • 25.Văn học dân gian
 • 26.Văn học nước ngoài
 • 27.Văn học Việt Nam
 • 28.Xã hội học
 • 1
  Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?