Quản lý thông tin (Thông tin học)

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3 Tư  tưởng Hồ Chí Minh 2
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5 Tin học cơ sở 2 3
6 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9 Giáo dục thể chất 4
10 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8
11 Kỹ năng bổ trợ 3
  II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14 Lịch sử văn minh thế giới 3
15 Logic học đại cương 3
16 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17 Tâm lý học đại cương 3
18 Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn  6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành  18
III.1 Các học phần bắt buộc  12
24 Lưu trữ học đại cương 3
25 Thông tin học đại cương 3
26 Thư viện học đại cương 3
27 Văn bản học 3
III.2 Các học phần tự chọn   6/15
28 Hán Nôm cơ sở 3
29 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý 3
32 Văn học Việt Nam đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành  16
IV.1 Các học phần bắt buộc 12
33 Phát triển nguồn lực thông tin 3
34 Biên mục mô tả 3
35 Phân loại tài liệu 4
36 Thư viện số 2
IV.2 Các học phần tự chọn   4/8
37 Thông tin đa phương tiện 2
38 Nhập môn khoa học thông tin bằng ngoại ngữ 2
39 Thiết kết và quản trị cơ sở dữ liệu 2
40 Người dùng tin và nhu cầu tin 2
V Khối kiến thức ngành  52
V.1 Các học phần bắt buộc  22
41 Xử lý thông tin 5
42 Tổ chức và bảo quản thông tin 3
43 Sản phẩm và dịch vụ thông tin 3
44 Phần mềm quản trị thông tin 2
45 Tra cứu thông tin 2
46 Tự động hóa hoạt động quản trị thông tin 2
47 Tổ chức và quản lý hoạt động thông tin 3
48 Marketing trong hoạt động thông tin 2
V.2 Các học phần tự chọn  18
  Hướng chuyên ngành Thông tin học ứng dụng 18/26
49 Quản lý thông tin khoa học và công nghệ 3
50 Công tác phục vụ người dùng tin 3
51 Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp 3
52 Thông tin tiêu chuẩn đo lường và chất lượng 3
53 Thông tin khoa học xã hội và nhân văn 3
54 Thông tin phục vụ doanh nghiệp 3
55 Thông tin văn hóa và nghệ thuật 2
56 Thông tin y tế 2
57 Thông tin đối ngoại 2
58 Thông tin quản lý giáo dục và đào tạo 2
  Hướng chuyên ngành Quản trị thông tin 18/33
59 Quản lý nhà nước về thông tin 3
60 Thiết kế và quản trị nội dung website 3
61 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3
62 Quản trị hệ thống thông tin pháp luật 3
63 Hệ thống thông tin dự báo kinh tế 3
64 Hệ thống thông tin quản lý  3
65 Quản trị thông tin về khách hàng 3
66 Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 2
67 Bảo mật và an toàn thông tin 2
68 Hệ quản trị nội dung trực tuyến 2
69 Truyền thông xã hội trong quản trị thông tin 2
70 Quản trị thông tin và tri thức 2
71 Nhập môn quản trị dự án 2
V.3 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 12
72 Thực tập thực tế 2
73 Thực tập tốt nghiệp 5
74 Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp  
75 Tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin 2
76 Chính sách thông tin quốc gia 3
  Tổng số 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?