Quản trị văn phòng

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2         Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3         Tư  tưởng Hồ Chí Minh           2
4         Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5         Tin học cơ sở 2 3
6         Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7         Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8         Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9         Giáo dục thể chất  4
10     Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
11     Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12     Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13     Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14     Lịch sử văn minh thế giới 3
15     Logic học đại cương 3
16     Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17     Tâm lý học đại cương 3
18     Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19     Kinh tế học đại cương 2
20     Môi trường và phát triển 2
21     Thống kê cho khoa học xã hội 2
22     Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23     Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Đại cương về quản trị kinh doanh 3
25 Khoa học quản lý đại cương 3
26 Quản lý nguồn nhân lực 3
27 Tâm lý học quản lý 3
III.2  Các học phần tự chọn 5/12
28 Địa lý thế giới 2
29 Luật hành chính Việt Nam 2
30 Lý thuyết hệ thống 2
31 Thông tin học đại cương 3
32 Văn hoá tổ chức 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 17
IV.1 Các học phần bắt buộc 12
33 Các lý thuyết quản trị  3
34 Nhập môn Quản trị văn phòng 3
35 Tổ chức văn phòng 3
36 Tổ chức quản lý công tác văn thư – lưu trữ 3
IV.2 Các học phần tự chọn 5/12
37 Hành chính học đại cương 3
38 Quản trị nhân sự văn phòng 3
39 Đạo đức công vụ 2
40 PR trong văn phòng 2
41 Kế toán hành chính sự nghiệp 2
V Khối kiến thức ngành  47
V.1 Các học phần bắt buộc 22
42 Phương pháp soạn thảo văn bản 3
43 Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ 5
44 Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp 3
45 Quản lý tài sản cơ quan 2
46 Văn hoá công sở 3
47 Nghiệp vụ thư ký 3
48 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng 3
V.2 Các học phần tự chọn 12/20
48 Tổ chức sự kiện trong văn phòng 2
49 Lễ tân văn phòng 2
51 Kỹ năng giao tiếp 2
52 Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin 2
53 Kỹ năng thuyết trình 2
54 Kỹ năng tổ chức công việc 2
55 Kỹ năng làm việc nhóm 2
56 Kỹ năng quản lý thời gian 2
57 Kỹ năng quản lý xung đột 2
58 Kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng 2
V.3 Thực tập, khoá luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 13
59 Thực tập thực tế 3
60 Thực tập tốt nghiệp 5
61 Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
62 Lý luận về Quản trị văn phòng 2
63 Kỹ năng, nghiệp vụ hành chính – văn phòng 3
  Tổng số 134

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?