Quản trị khách sạn

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần
Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1.        Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 2
2.        Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 3
3.        Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4.        Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5.        Tin học cơ sở 2 3
6.        Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7.        Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8.        Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Giáo dục thể chất  4
  Giáo dục quốc phòng-an ninh  8
  Kỹ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
9.        Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
10.   Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
11.   Lịch sử văn minh thế giới 3
12.   Logic học đại cương 3
13.   Nhà nước và pháp luật đại cương 2
14.   Tâm lý học đại cương 3
15.   Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
16.   Kinh tế học đại cương 2
17.   Môi trường và phát triển 2
18.   Thống kê cho khoa học xã hội 2
19.   Thực hành văn bản tiếng Việt 2
20.   Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 17
III.1 Các học phần bắt buộc 12
21.   Đại cương về quản trị kinh doanh 3
22.   Khoa học quản lý đại cương 3
23.   Quản lý nguồn nhân lực 3
24.   Tâm lý học quản lý 3
III.2 Các học phần tự chọn 5/12
25.   Địa lý thế giới 2
26.   Luật hành chính Việt Nam 2
27.   Lý thuyết hệ thống 2
28.   Thông tin học đại cương  3
29.   Văn hóa tổ chức 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 18
IV.1 Các học phần bắt buộc 12
30.   Nhập môn khoa học du lịch 3
31.   Kinh tế du lịch 3
32.   Văn hóa du lịch 3
33.   Marketing du lịch 3
IV.2 Các học phần tự chọn 6/10
34.   Hành vi tiêu dùng du lịch 2
35.   Thanh toán quốc tế trong du lịch 2
36.   Thống kê du lịch 2
37.   Phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống 2
38.   Du lịch tôn giáo – tín ngưỡng 2
V Khối kiến thức ngành  49
V.1 Các học phần bắt buộc 32
39.   Thực tập tổng hợp 3
40.   Niên luận 2
41.   Tiếng Anh du lịch 5
42.   Quản trị kinh doanh khách sạn 3
43.   Quản trị lễ tân 3
44.   Quản trị thực phẩm đồ uống  3
45.   Quản trị dịch vụ buồng 3
46.   Kinh doanh dịch vụ bổ sung 3
47.   Tiếng Anh chuyên ngành khách sạn  4
48.   Thực tập chuyên ngành khách sạn 3
V.2 Các học phần tự chọn 9/21
49.   Văn hóa & nghệ thuật ẩm thực Việt Nam 3
50.   Giao tiếp và lễ tân ngoại giao 3
51.   Thiết kế và tổ chức sản xuất sự kiện 3
52.   Quản trị sự kiện  3
53.   PR và truyền thông cho sự kiện 3
54.   Diễn giảng công cộng  3
55.   Nghiệp vụ lữ hành  3
V.3 Thực tập và  khóa luận tốt nghiệp/ học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 8
56.   Thực tập tốt nghiệp 3
57.   Khóa luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp:  
58.   Tổ chức khách sạn 2
59.   Kinh doanh khách sạn 3
  Tổng số 137

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?