Thông tin-Thư viện (Khoa học thư viện)

Giới thiệu

1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

Tên ngành đào tạo:

+   Tiếng Việt: Khoa học Thư viện (từ 2018 đổi tên thành ngành  Thông tin - Thư viện)
+   Tiếng Anh: Library Science

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

+  Tiếng Việt: Cử nhân ngành Khoa học Thư viện
+  Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Library Science

Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2.   Mục tiêu đào tạo
Đào tạo những cử nhân với kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để tác nghiệp trong lĩnh vực khoa học thư viện; Có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn vững vàng trong việc lựa chọn, phát triển vốn tư liệu; xử lý thông tin tư liệu;  Tổ chức hệ thống tra cứu, lưu giữ, bảo quản tư liệu; phân tích, tổng hợp, tạo dựng các sản phẩm thông tin, số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thư mục và cơ sở dữ liệu toàn văn - các bộ sưu tập thông tin số, các sản phẩm thông tin tư liệu đa phương tiện…;  Tổ chức các dịch vụ thông tin và truyền thông đến mọi đối tượng người dùng tin khác nhau. Nắm chắc các hệ quản trị thư viện tích hợp trong việc quản trị thông tin, tư liệu; có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin – thư viện.

3.  Thông tin tuyển sinh

Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?