Trần Hinh

Từ khoá ‘Trần Hinh’

Câu hỏi nghị luận văn học là phần quan trọng nhất của nội dung đề thi, vì riêng dạng câu hỏi này, đã có một nửa tổng số điểm (5 trên 10 điểm của toàn bài).