Công tác xã hội

Từ khoá ‘Công tác xã hội’

Chương trình tư vấn trực tuyến về hướng nghiệp của các khối ngành Khoa học xã hội và Hành vi (gồm các ngành Chính trị học, Xã hội học, Nhân học, Tâm lý học) và khối ngành Dịch vụ xã hội (ngành Công tác xã hội).