Ngành đào tạo

Các chương trình đào tạo tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trong hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được Nhà nước coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước.

Hoạt động đào tạo của trường được tổ chức đa dạng với các bậc, hệ đào tạo khác nhau. Năm học 2016-2017, tổng số sinh viên của Nhà trường là 9.849. Trong đó:

  • Sinh viên ĐH hệ chính quy: 6.153
  • SInh viên ĐH vừa làm vừa học: 1.808
  • Học viên cao học: 1.232
  • Nghiên cứu sinh: 590
  • Sinh viên nước ngoài: 66 (chưa tính khoảng 800 sinh viên nước ngoài học các CTĐT liên kết 2+2, 3+1 hoặc ngắn hạn)

Riêng với đào tạo đại học chính quy, Nhà trường có 06 loại chương trình đào tạo (CTĐT):

  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 125 đến 135 tín chỉ (TC).
  2. CTĐT chất lượng cao với thời lượng từ 140 đến 145 TC.
  3. CTĐT ngành 2 giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN.
  4. CTĐT liên kết quốc tế là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình của Trường ĐHKHXH&NV hoặc trường đại học nước ngoài và do Trường ĐHKHXH&NV hoặc do trường đối tác cấp bằng.