Ngành đào tạo

Các chương trình đào tạo tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trong gần 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được Nhà nước coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước.

Hoạt động đào tạo của trường được tổ chức đa dạng với các bậc, hệ đào tạo khác nhau. Năm học 2011-2012, tổng số sinh viên của Nhà trường là 13.753. Trong đó:

  • Sinh viên ĐH hệ chính quy: 5.852
  • Sinh viên ĐH hệ không chính quy: 3.985
  • Học viên cao học: 3.057
  • Nghiên cứu sinh: 297
  • Sinh viên nước ngoài: 562

Riêng với đào tạo đại học chính quy, Nhà trường có 05 loại chương trình đào tạo (CTĐT):

  1. CTĐT chuẩn với thời lượng từ 130 đến 135 tín chỉ (TC).
  2. CTĐT chất lượng cao với thời lượng 150 TC.
  3. CTĐT nhiệm vụ chiến lược đạt trình độ quốc tế với thời lượng 150 TC.
  4. CTĐT bằng kép giữa các ngành đào tạo của trường hoặc giữa các ngành của trường với đơn vị khác trong ĐHQGHN.
  5. CTĐT liên kết quốc tế là chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình của Trường ĐHKHXH&NV hoặc trường đại học nước ngoài và do Trường ĐHKHXH&NV hoặc do trường đối tác cấp bằng.