Khung chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Triết học áp dụng từ khóa QH-2015-X: