Hình thức tuyển sinh

Thi tuyển với các môn thi sau đây:

  • Môn thi cơ bản: Lí luận văn học
  • Môn thi cơ sở: Văn học Việt Nam
  • Môn Ngoại ngữ: Theo quy định chung của ĐHQGHN.

3.2. Đối tượng tuyển sinh

– Có lí lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Có văn bằng tốt nghiệp đại học ngành văn học, sư phạm ngữ văn; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với chuyên ngành văn học, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với văn bằng tốt nghiệp đại học ngành văn học.

Danh mục các ngành phù hợp và ngành gần

– Danh mục các ngành phù hợp: Văn học, Sư phạm ngữ văn.

– Danh mục các ngành gần: Nghệ thuật học, Văn hóa học, Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Việt Nam học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài.

Danh mục các học phần bổ túc kiến thức

TT Học phần Số tín chỉ
Nguyên lí lí luận văn học 2
Tác phẩm văn học 2
Loại thể văn học 2
Văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII 3
Văn học Việt Nam từ cuối thế kỉ XVIII đến thế kỉ XIX 4
Văn học Việt Nam 1900 – 1945 4
Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 4
Tổng số 21 tín chỉ