1. Về kiến thức

 • Hiểu và nắm vững những kiến thức cơ bản về: Nguyên lí khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật; Môi trường tự nhiên và xã hội.
 • Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của văn phòng và công tác quản trị văn phòng đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn phòng và quản trị văn phòng, gồm: các kiến thức về hoạt động văn phòng, quản trị văn phòng; quản trị nguồn nhân lực và quản trị nguồn thông tin trong văn phòng; các kiến thức về xây dựng văn hoá công sở; kiến thức về đạo đức công vụ; kiến thức về tâm lí lãnh đạo; kiến thức về tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; kiến thức về quản lí nhà nước, về pháp luật trong lĩnh vực hành chính và quản trị văn phòng.
 • Hiểu và nắm vững được vị trí, vai trò của công tác văn thư đối với hoạt động của cơ quan/tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực văn bản học và công tác văn thư, gồm: những kiến thức cơ bản về lịch sử, về văn bản quản lí và thông tin phục vụ hoạt động quản lí; các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác văn thư, tổ chức và quản lí công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ văn thư và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư tại các cơ quan, tổ chức.
 • Hiểu và nắm được vị trí, vai trò của công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ đối với đời sống xã hội và đối với các cơ quan, tổ chức.
 • Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực lưu trữ học và công tác lưu trữ, gồm: các kiến thức về tổ chức và quản lí nhà nước trong công tác lưu trữ, tổ chức và quản lí công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức;
 • Nắm vững và vận dụng thành thạo các nghiệp vụ lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ tại các lưu trữ quốc gia, lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lưu trữ của các cơ quan, tổ chức.

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Kĩ năng thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn

 • Soạn thảo thành thạo một số loại văn bản thông dụng hình thành trong hoạt động quản lí của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổ chức và thực hiện việc quản lí hệ thống văn bản hình thành trong hoạt động của cơ quan.
 • Lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc, biết cách hướng dẫn việc lập hồ sơ và quản lí hồ sơ công việc của cơ quan.
 • Quản lí và sử dụng con dấu của cơ quan.
 • Xác định giá trị tài liệu lưu trữ và thu thập hồ sơ lưu trữ.
 • Chỉnh lí khoa học kĩ thuật tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ của cơ quan.
 • Tổ chức bảo quản và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức khai thác và phục vụ nhu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ.
 • Tổ chức các hoạt động văn phòng.
 • Tổ chức và sử dụng các nguồn thông tin phục vụ hoạt động quản lí.
 • Vận dụng thành thạo các biện pháp tham mưu cho lãnh đạo.
 • Vận dụng thành thạo các cách thức giao tiếp, ứng xử trong lĩnh vực hành chính.
 • Sử dụng thành thạo các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác văn thư, công tác lưu trữ và công tác văn phòng…
 • Sử dụng thành thạo các trang thiết bị văn phòng.

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề

 • Phát hiện và hình thành vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Đưa ra giải pháp và kiến nghị về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

 • Có khả năng tìm kiếm và cập nhật kiến thức về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có khả năng tổng hợp tài liệu về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các vấn đề về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có khả năng nghiên cứu về tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; các nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn vào việc tổ chức quản lí công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng; về nghiệp vụ trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống

 • Biết tư duy theo hệ thống/logic về các vấn đề của công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Biết phát hiện vấn đề và mối quan hệ giữa các vấn đề trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Biết xác định vấn đề ưu tiên trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Biết phân tích, lựa chọn vấn đề và tìm ra phương án giải quyết cân bằng giữa các vấn đề trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có khả năng tư duy đa chiều.

2.1.5. Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn

 • Biết hình thành ý tưởng về công việc.
 • Biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo kiến thức vào thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các kĩ năng nghề nghiệp của công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Làm chủ được các trang thiết bị phục vụ công việc.

2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

 • Có khả năng dự đoán xu hướng phát triển của công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng trong thời kì hội nhập.
 • Biết thiết lập mục tiêu cho công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng phù hợp với xu thế phát triển.
 • Biết xây dựng kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra.
 • Biết tổ chức thực hiện kế hoạch.

2.2. Về kĩ năng mềm

2.2.1. Kĩ năng làm việc theo nhóm

 • Biết hình thành nhóm làm việc hiệu quả.
 • Biết điều hành hoạt động của nhóm.
 • Biết phát triển nhóm.
 • Biết lãnh đạo nhóm.
 • Biết làm việc với các nhóm khác nhau.

2.2.2. Kĩ năng quản lí và lãnh đạo

 • Biết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp (trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy).
 • Có hành vi chuyên nghiệp trong công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có kĩ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
 • Có khả năng điều hành và đánh giá hoạt động của tập thể.
 • Biết chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Có khả năng đàm phán, thuyết phục tập thể và cá nhân.

2.2.3. Kĩ năng giao tiếp

 • Biết xây dựng chiến lược giao tiếp.
 • Biết cách lập luận, sắp xếp ý tưởng trong các tình huống giao tiếp cụ thể.
 • Biết thực hiện giao tiếp thành thạo bằng văn bản.
 • Biết thực hiện thành thạo các giao tiếp qua thư điện tử/các phương tiện truyền thông.
 • Có kĩ năng thuyết trình.
 • Thực hiện thành thạo việc giao tiếp giữa các cá nhân.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

 • Đạt chuẩn tiếng Anh 4.0 IELTS (B1).

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Nghiêm túc.
 • Chăm chỉ, nhiệt tình.
 • Tự chủ, kiên trì.
 • Sẵn sàng đương đầu với khó khăn, rủi ro.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 • Có trách nhiệm trong công việc.
 • Có hành vi chuyên nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.
 • Có tính chủ động trong công việc.
 • Độc lập và sáng tạo.

3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

 • Có trách nhiệm với cộng đồng.
 • Biết tuân thủ pháp luật
 • Biết bảo vệ chân lí, ủng hộ đổi mới tiến bộ.

4. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

 • Lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.
 • Thư kí văn văn phòng hoặc trợ lí hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án.
 • Cán bộ, nhân viên văn thư, lưu trữ tại Văn phòng hoặc Phòng hành chính của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các Trung tâm lưu trữ Quốc gia; lưu trữ của ngành và cơ quan lưu trữ các địa phương.
 • Giảng viên tại các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.
 • Nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu về công tác văn thư, lưu trữ và quản trị văn phòng.
 • Có cơ hội học lên ở các bậc cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) và trở thành các nhà khoa học, làm việc tại các trung tâm/ viện/ cơ sở nghiên cứu về hành chính, văn phòng.