Khung chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Khoa học Quản lí áp dụng từ khóa QH-2015-X: