Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Công tác xã hội áp dụng từ khóa QH-2015-X: