1. Về kiến thức

1.1. Hệ thống lí luận, phương pháp và phương pháp luận các môn lí luận chính trị trong học tập và nghiên cứu Chính trị học

 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

1.2. Hệ thống tri thức và phương pháp chung của lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có đủ cơ sở khoa học cần thiết để đi sâu tiếp thu tri thức và phương pháp của các khối ngành, nhóm ngành và ngành theo nhu cầu và định hướng phát triển chuyên môn

 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu khoa học.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp của một số ngành khoa học xã hội và nhân văn gần với Chính trị học (Kinh tế học, Luật học, Xã hội học, Tâm lí học, Văn hóa học…)
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp liên ngành trong tiếp cận và nghiên cứu Chính trị học.

1.3. Khung lí thuyết chung của Chính trị học, đồng thời được trang bị hệ thống tri thức và phương pháp tương đối đặc thù của các ngành khoa học xã hội và nhân văn có quan hệ chặt chẽ với Chính trị học

 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ thống khái niệm, phạm trù căn bản của Chính trị học, một số vấn đề lí luận then chốt về chính trị thế giới và chính trị Việt Nam đương đại.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng tri thức và phương pháp nghiên cứu tôn giáo, dân tộc, đạo đức học,…; liên kết hệ tri thức và phương pháp nói trên với khung lí thuyết chung Chính trị học.

1.4. Tri thức và phương pháp về chính trị và chính sách; tri thức và phương pháp bổ trợ quan trọng cho nghiên cứu chính trị và chính sách

 • Hiểu, nắm vững và có khả năng phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa chính trị và chính sách, chính sách công của Việt Nam, vai trò của chính trị và chính sách trong phát triển xã hội.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp nghiên cứu tổ chức, hành chính, các phương pháp thu thập, xử lí thông tin phục vụ các quá trình chính trị và chính sách.

1.5. Hệ thống lí luận và phương pháp chuyên sâu theo các định hướng chuyên ngành

 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành lí thuyết chính trị.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành chính trị Việt Nam.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành chính trị quốc tế.
 • Hiểu, nắm vững và có khả năng vận dụng hệ tri thức và phương pháp theo định hướng chuyên ngành Hồ Chí Minh học.
 • Hiểu biết thực tế về cơ quan, tổ chức, lĩnh vực hoạt động liên quan đến Chính trị học mà người học sẽ công tác sau khi tốt nghiệp.

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Nắm vững và có khả năng vận dụng các kĩ năng hoạt động lí luận

 • Kĩ năng và năng lực tư duy lí luận về chính trị.
 • Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin chính trị.
 • Kĩ năng nghiên cứu, viết, thuyết trình, giảng dạy Chính trị học.
 • Kĩ năng thực hành văn bản chính trị.

2.1.2. Nắm vững và có khả năng vận dụng các kĩ năng hoạt động thực tiễn

 • Kĩ năng tiếp cận và xử lí tình huống chính trị.
 • Kĩ năng phân tích chính sách, hoạch định và tổ chức thực thi chính sách, đánh giá và điều chỉnh chính sách.
 • Kĩ năng nghiên cứu, đánh giá truyền thông và khai thác truyền thông trong chính trị.
 • Kĩ năng phân tích, bình luận chính trị trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
 • Kĩ năng thực hành Chính trị học khi tham gia hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực của đời sống chính trị – xã hội.
 • Kĩ năng tác nghiệp khi tham gia các hoạt động chính trị – xã hội.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Kĩ năng làm việc theo nhóm

 • Xây dựng nhóm.
 • Lãnh đạo nhóm.
 • Vận hành nhóm.
 • Phát triển nhóm.

2.2.2. Kĩ năng quản lí và lãnh đạo

 • Nắm và vận dụng các nguyên lí, nguyên tắc cơ bản, các kĩ năng chủ yếu về thiết kế và vận hành tổ chức.
 • Nắm và vận dụng các phương pháp lãnh đạo, quản lí, phân quyền (quyền lực cứng, quyền lực mềm, phân quyền chiều dọc, phân quyền chiều ngang…).

2.2.3. Kĩ năng giao tiếp

 • Ứng xử có văn hóa.
 • Làm chủ các kĩ năng giao tiếp xã hội nói chung và kĩ năng giao tiếp trong các quan hệ công việc nói riêng.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ: đạt chuẩn B1 của Đại học Quốc gia Hà Nội một trong năm ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức.

 • Kĩ năng nghe – nói.
 • Kĩ năng đọc – viết.

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Yêu nước.
 • Tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và pháp luật.
 • Có ý thức phục vụ cộng đồng.
 • Cần, kiệm, liêm, chính.
 • Tích cực tham gia bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

 • Khách quan khoa học.
 • Chủ động, tự giác và có trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức, kỉ luật, tôn trọng, bảo vệ lợi ích của tổ chức.

4. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

4.1. Vị trí công tác

 • Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Làm công tác tư vấn, tham mưu trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế – xã hội.
 • Làm công tác nghiên cứu ở các cơ quan lí luận chính trị.
 • Làm phóng viên, biên tập viên bình luận thời sự, chính trị tại các báo, đài trung ương và địa phương.
 • Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy Chính trị học trong hệ thống trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng và các trường trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

4.2. Yêu cầu kết quả thực hiện công việc: Sản phẩm lao động có hàm lượng khoa học thể hiện rõ tính chất chuyên môn Chính trị học, có sức khái quát lí luận đồng thời lí giải sâu sắc thực tiễn chính trị – xã hội, có khả năng ứng dụng, đáp ứng được các yêu cầu cụ thể của cơ quan sử dụng sản phẩm.

4.3. Khả năng phát triển chuyên môn: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Chính trị học có thể tiếp tục học tập ở bậc sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) hai chuyên ngành Chính trị học và Hồ Chí Minh học (và một số chuyên ngành khoa học chính trị khác sẽ được xây dựng: Lí thuyết chính trị, Chính trị Việt Nam, Chính trị quốc tế, Chính trị và truyền thông, Chính trị học so sánh); có thể học thêm để lấy bằng hai, bằng kép bậc đại học một số ngành có liên quan: Khoa học chính sách, Báo chí – truyền thông, Quan hệ quốc tế…