Hướng nghiệp

Ngành Quản lý thông tin - Chìa khóa thành công trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, thông tin đang trở thành nguồn lực, là lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia, tổ chức và cả mỗi cá nhân.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?