Trong thời gian qua, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học KHXH&NV đã nhận được đơn đề nghị bổ sung đối tượng ưu tiên của 6 thí sinh có tên dưới đây dự thi đại học khối C, năm 2013 vào các ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội:

TT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Ngành dự thi Lí do
bổ sung đối tượng
1 QHLC04050 Nguyễn Thùy Trang 30/08/1995 Luật học Mẹ là  người dân tộc Mường
2 QHXC01028 Hà Thị Hằng 04/10/1995 Khoa học quản lý Bản thân là người dân tộc Tày
3 QHLC04226 Nguyễn Ly Tuyền 01/05/1992 Luật Mẹ là người dân tộc Nùng
4 QHXC01121 Lục Thị Hậu 10/10/1995 Công tác xã hội Bản thân là người dân tộc Mường
5 QHXC00464 Nguyễn Văn Cương 06/12/1990 Lịch sử Bản thân là người dân tộc Tày
6 QHLC01355 Nguyễn Văn Hòa 17/10/1995 Luật Bản thân là người dân tộc Mường

Căn cứ quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và  thời gian thí sinh nộp đơn đề nghị bổ sung đối tượng, Hội đồng tuyển sinh kết luận:

Không bổ sung đối tượng ưu tiên cho 06 thí sinh trên vì đã quá thời gian quy định cho việc này.