Ngôn ngữ học

Cơ hội nghề nghiệp

Chương trình đảm bảo cho SV tốt nghiệp có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau cả trong và ngoài nước:
- Nghiên cứu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước;
- Giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nan, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các trường đại học/cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;
-  Làm biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình;
-  Giảng dạy môn tiếng Việt và môn ngữ văn trong nhà trường;
-  Đảm trách các công việc liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông ở các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục và trong các doanh nghiệp.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?