Đông phương học

Chương trình đào tạo

Số TT Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1.                 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2.                 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3.                 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4.                 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5.                 Tin học cơ sở 2 3
6.                 Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
  Tiếng Hàn cơ sở 1  
  Tiếng Thái cơ sở 1  
7.                 Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
  Tiếng Hàn cơ sở 2  
  Tiếng Thái cơ sở 2  
8.                 Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
  Tiếng Hàn cơ sở 3  
  Tiếng Thái cơ sở 3  
9.                 Giáo dục thể chất 4
10.             Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
11.             Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực  26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12.           1 Các phương pháp nghiên cứu khoa học  3
13.             Cơ sở văn hóa Việt Nam  3
14.             Lịch sử văn minh thế giới 3
15.             Logic học đại cương 3
16.             Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17.             Tâm lý học đại cương 3
18.             Xã hội học đại cương 3
II.2 Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành  15
III.1 Các học phần bắt buộc 9
24 Khu vực học đại cương 3
25 Lịch sử phương Đông 3
26 Văn hóa, văn minh phương Đông 3
III.2 Các học phần tự chọn  6/15
27 Báo chí truyền thông đại cương 3
28 Lịch sử tư tưởng phương Đông 3
29 Nghệ thuật học đại cương 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Tiếng Việt và các ngôn ngữ phương Đông 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành  11
  (Sinh viên chọn một trong hai nhóm)  
IV.1 Nhóm ngành Đông Bắc Á 11
32 Quan hệ quốc tế Đông Bắc Á 2
33 Tôn giáo khu vực Đông Bắc Á 3
34 Kinh tế Đông Bắc Á 3
35 Chính trị khu vực Đông Bắc Á 3
IV.2 Nhóm ngành Đông Nam Á và Nam Á 11
36 Tôn giáo ở Nam Á và Đông Nam Á 3
37 Tổng quan khu vực Nam Á và Đông Nam Á 3
38 Ngôn ngữ - tộc người Nam Á – Đông Nam Á 2
39 Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á và Nam Á 3
V Khối kiến thức ngành  60
  (Sinh viên chọn 1 trong 4 hướng chuyên ngành)  
V.1 Các học phần hướng chuyên ngành  
V.1.2. Trung Quốc học 51
V.1.2.1 Các học phần bắt buộc 41
40 Nhập môn nghiên cứu Trung Quốc  2
41 Địa lý Trung Quốc 2
42 Lịch sử  Trung Quốc 3
43 Văn hóa Trung Quốc 2
44 Tiếng Hán nâng cao 1 4
45 Tiếng Hán nâng cao 2 4
46 Tiếng Hán nâng cao 3 4
47 Tiếng Hán nâng cao 4 4
48 Tiếng Hán chuyên ngành  (Văn hóa) 4
49 Tiếng Hán chuyên ngành  (Kinh tế) 4
50 Tiếng Hán chuyên ngành  (Chính trị, xã hội) 4
51 Tiếng Hán chuyên ngành  (Lịch sử) 4
V.1.2.2 Các học phần tự chọn 10/20
52 Tiến trình văn học Trung Quốc 2
53 Ngôn ngữ tộc người Trung Quốc 2
54 Kinh tế, xã hội Đài Loan 2
55 Quan hệ kinh tế Trung Quốc –ASEAN 2
56 Thể chế chính trị - xã hội Trung Quốc 2
57 Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc – ASEAN 2
58 Kinh tế Trung Quốc 2
59 Tiếng Hán cổ đại 2
60 Chính sách ngoại giao của Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc 2
61 Triết học Trung Quốc 2
V.1.3 Ấn Độ học 51
V.1.3.1 Các học phần bắt buộc 41
62 Nhập môn Nghiên cứu Ấn Độ  2
63 Lịch sử Ấn Độ 3
64 Văn hóa  Ấn Độ 2
65 Địa lý Ấn Độ  2
66 Tiếng Anh nâng cao 1 4
67 Tiếng Anh nâng cao 2 4
68 Tiếng Anh nâng cao 3 4
69 Tiếng Anh nâng cao 4 4
70 Tiếng Anh chuyên ngành (Lịch sử) 4
71 Tiếng Anh chuyên ngành (Văn hóa) 4
72 Tiếng Anh chuyên ngành (Kinh tế) 4
73 Tiếng Anh chuyên ngành (Chính trị-Xã hội) 4
 V.1.3.2 Các học phần tự chọn 10/20
74 Tiến trình văn học Ấn Độ 2
75 Chính trị  Ấn Độ  2
76 Xã hội Ấn Độ  2
77 Nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ 2
78 Tôn giáo Ấn Độ 2
79 Ngôn ngữ tộc người Ấn Độ 2
80 Phong tục tập quán Ấn Độ 2
81 Quan hệ đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Việt Nam - Ấn Độ  2
82 Triết học Ấn Độ 2
83 Kinh tế  Ấn Độ 2
V.1.4 Thái Lan học 51
V.1.4.1 Các học phần bắt buộc 41
84 Nhập môn nghiên cứu Thái Lan  2
85 Lịch sử Thái Lan 2
86 Văn hóa Thái Lan 3
87 Địa lý Thái Lan 2
88 Tiếng Thái nâng cao 1  4
89 Tiếng Thái nâng cao 2 4
90 Tiếng Thái nâng cao 3 4
91 Tiếng Thái nâng cao 4 4
92 Tiếng Thái chuyên ngành (Văn hóa – Xã hội 1)  4
93 Tiếng Thái chuyên ngành (Văn hóa – Xã hội 2) 4
94 Tiếng Thái chuyên ngành (Kinh tế) 4
95 Tiếng Thái chuyên ngành (Chính trị) 4
V.1.4.2 Các học phần tự chọn 10/20
96 Thực hành thuyết trình bằng tiếng Thái Lan 2
97 Phật giáo ở Thái Lan 2
98 Nhà nước và hệ thống chính trị Thái Lan  2
99 Kinh tế Đông Nam Á 2
100 Tiến trình văn học Thái Lan 2
101 Nghệ thuật Thái Lan 2
102 Lịch sử Đông Nam Á 2
103 Văn hóa Đông Nam Á 2
104 Quan hệ quốc tế của Thái Lan và Quan hệ Thái Lan - Việt Nam 2
105 Thái Lan trên con đường phát triển hiện đại 2
V.1.5 Korea học 51
V.1.5.1 Các học phần bắt buộc 41
106 Nhập môn nghiên cứu Korea  2
107 Địa lý Hàn Quốc 2
108 Lịch sử Korea 3
109 Văn hóa Korea 2
110 Tiếng Hàn nâng cao 1 4
111 Tiếng Hàn nâng cao 2 4
112 Tiếng Hàn nâng cao 3 4
113 Tiếng Hàn nâng cao 4 4
114 Tiếng Hàn chuyên ngành 1 (Lịch sử) 4
115 Tiếng Hàn chuyên ngành 2 (Văn hóa) 4
116 Tiếng Hàn chuyên ngành 3 (Kinh tế) 4
117 Tiếng Hàn chuyên ngành  4 (Chính trị - xã hội) 4
V.1.5.2 Các học phần tự chọn 10/24
118 Thuyết trình về Hàn Quốc học 2
119 Kinh tế Hàn Quốc 2
120 Văn học Hàn Quốc 2
121 Tư tưởng và tôn giáo Hàn Quốc 2
122 Quan hệ liên Triều 2
123 Hán Hàn cơ sở 2
124 Văn hóa đại chúng Hàn Quốc 2
125 Phong tục tập quán Hàn Quốc  2
126 Đối dịch Hàn - Việt 2
127 Lý thuyết Hàn ngữ học hiện đại 2
128 Quan hệ quốc tế Hàn Quốc  2
129 Thể chế chính trị Hàn Quốc 2
V.2 Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 9
130 Niên luận 2
131 Thực tập, thực tế   2
132 Khóa luận tốt nghiệp  5
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp chung cho sinh viên toàn ngành  
133 Phương Đông trong toàn cầu hóa 3
  Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp ứng với hướng chuyên ngành đang học  
  Trung Quốc học  
134 Trung Quốc đương đại 2
  Ấn Độ học  
135 Ấn Độ đương đại 2
  Thái Lan học  
136 Ngôn ngữ và tộc người Thái ở Đông Nam Á 2
  Korea học  
137 Xã hội Hàn Quốc 2
  Tổng cộng 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?