Văn học

Chương trình đào tạo

Số
TT
Học phần Số
tín chỉ
I Khối kiến thức chung 27
1       Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2
2       Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2 3
3       Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
4       Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
5       Tin học cơ sở 2 3
6       Ngoại ngữ cơ sở 1 4
  Tiếng Anh cơ sở 1  
  Tiếng Nga cơ sở 1  
  Tiếng Pháp cơ sở 1  
  Tiếng Trung cơ sở 1  
7       Ngoại ngữ cơ sở 2 5
  Tiếng Anh cơ sở 2  
  Tiếng Nga cơ sở 2  
  Tiếng Pháp cơ sở 2  
  Tiếng Trung cơ sở 2  
8       Ngoại ngữ cơ sở 3 5
  Tiếng Anh cơ sở 3  
  Tiếng Nga cơ sở 3  
  Tiếng Pháp cơ sở 3  
  Tiếng Trung cơ sở 3  
9       Giáo dục thể chất 4
10   Giáo dục quốc phòng–an ninh 8
11   Kĩ năng bổ trợ 3
II Khối kiến thức theo lĩnh vực 26
II.1 Các học phần bắt buộc 20
12 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam 3
14 Lịch sử văn minh thế giới 3
15 Logic học đại cương 3
16 Nhà nước và pháp luật đại cương 2
17 Tâm lý học đại cương 3
18 Xã hội học đại cương 3
II.2. Các học phần tự chọn 6/10
19 Kinh tế học đại cương 2
20 Môi trường và phát triển 2
21 Thống kê cho khoa học xã hội 2
22 Thực hành văn bản tiếng Việt 2
23 Nhập môn Năng lực thông tin 2
III Khối kiến thức theo khối ngành 18
III.1 Các học phần bắt buộc 12
24 Dẫn luận ngôn ngữ học 3
25 Hán Nôm cơ sở 3
26 Lịch sử Việt Nam đại cương 3
27 Nghệ thuật học đại cương 3
III.2 Các học phần tự chọn 6/18
28 Báo chí truyền thông đại cương 3
29 Mỹ học đại cương 3
30 Nhân học đại cương 3
31 Phong cách học tiếng Việt 3
32 Văn học Việt Nam đại cương 3
33 Việt ngữ học đại cương 3
IV Khối kiến thức theo nhóm ngành 15
IV.1 Các học phần bắt buộc 9
34 Nguyên lí lí luận văn học 2
35 Văn học dân gian Việt Nam 5
36 Lí luận, phê bình nghệ thuật 2
IV.2 Các học phần tự chọn 6/18
37 Hán văn Việt Nam 3
38 Xã hội học nghệ thuật 3
39 Nghiệp vụ báo chí và sáng tác 3
40 Văn học Ấn Độ 3
41 Văn học Bắc Mĩ - Mĩ Latinh 3
42 Ngữ pháp học tiếng Việt 3
V. Khối kiến thức ngành 53
V.1 Các học phần bắt buộc 35
43 Nhập môn nghệ thuật điện ảnh 2
44 Tác phẩm và loại thể văn học 4
45 Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến giữa thế kỉ 18 3
46 Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỉ 18 - thế kỉ 19 4
47 Văn học Việt Nam từ 1900 đến 1945 4
48 Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay 3
49 Văn học Trung Quốc 4
50 Văn học khu vực Đông Nam Á và  Đông Bắc Á 2
51 Văn học Châu Âu 5
52 Văn học Nga 4
V.2 Các học phần tự chọn 8/24
53 Phương pháp sáng tác 2
54 Thi pháp văn học dân gian 2
55 Nho giáo và văn học dân  tộc 2
56 Nguyễn Trãi và Nguyễn Du trong lịch sử văn học Việt Nam 2
57 Tiến trình thơ Việt Nam hiện đại 2
58 Truyện ngắn - lí thuyết và thực tiễn thể loại 2
59 Truyện thơ Đông Nam Á 2
60 Tiếp nhận thơ Đường tại Việt Nam 2
61 Tiểu thuyết phương Tây thế kỉ 20 - một số khuynh hướng và đặc điểm 2
62 Thơ Pháp và những vấn đề lí luận 2
63 Chuyển thể kịch bản trong nghệ thuật điện ảnh 2
64 Những vấn đề văn học Trung Quốc đương đại 2
V.3 Thực tập, khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 10
65 Thực tập 3
66 Niên luận 2
67 Khoá luận tốt nghiệp 5
  Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp  
68 Đặc điểm lịch sử văn học Việt Nam 3
69 Tiến trình vận động lí luận văn học 2
  Tổng số 139

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?