Triết học

Giới thiệu chung

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:
          + Tiếng Việt:         Triết học
          + Tiếng Anh:         Philosophy
- Danh hiệu tốt nghiệp:   Cử nhân
- Thời gian đào tạo:        4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
          + Tiếng Việt: Cử nhân ngành Triết học (Chương trình Chất lượng cao)
          + Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Philosophy (Honors Program)
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2.  Mục tiêu của chương trình đào tạo
2.1. Mục tiêu chung: Đào tạo những cử nhân với kiến thức, kĩ năng, thái độ để làm việc trong lĩnh vực triết học.
2.2. Mục tiêu cụ thể: Chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao ngành Triết học trang bị cho sinh viên hệ thống những kiến thức cơ bản, cơ sở, chuyên sâu của ngành triết học; khả năng ngoại ngữ và kiến thức cập nhật về triết học trên thế giới và ở Việt nam. Giúp sinh viên nắm vững lập trường, quan điểm, phương pháp tư duy khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó có thể vận dụng tương đối tốt vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề hiện thực xã hội; đồng thời, có khả năng hội nhập với khoa học triết học thế giới.
3.  Thông tin tuyển sinh
- Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?