Ngôn ngữ học

Giới thiệu chung

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo
- Tên ngành đào tạo:     
+ Tiếng Việt:         Ngôn ngữ học
+ Tiếng Anh:         Linguistics
- Danh hiệu tốt nghiệp:   Cử nhân
- Thời gian đào tạo:        4 năm
- Tên văn bằng tốt nghiệp:
+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Ngôn ngữ học (Chương trình đào tạo chất lượng cao)
+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Linguistics (Honors Program)                              
- Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo những cử nhân chất lượng cao với kiến thức, kĩ năng, thái độ cần thiết để công tác trong lĩnh vực ngôn ngữ học.
2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn;  các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam; các kiến thức theo hướng chuyên ngành (Ngôn ngữ học, Việt ngữ học cho người nước ngoài), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí nhà nước về ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;
- Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cơ bản theo hướng chuyên sâu (kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề thuộc khoa học ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v), các kĩ năng bổ trợ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin) cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngôn ngữ học;
- Rèn luyện cho sinh viên có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa ở mức độ chuyên sâu; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc thạc sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác;
- Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp thu các phương pháp dạy và học tiên tiến nhằm đạt được hiệu quả tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cao hơn;
- Chương trình này đặt mục tiêu đạt chất lượng cao với chuẩn mực khu vực và nhằm từng bước tiến tới mục tiêu đạt chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực ngôn ngữ học.
3. Thông tin tuyển sinh
Hình thức tuyển sinh: Theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình đào tạo

Cơ hội nghề nghiệp

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?