giảng viên

Từ khoá ‘giảng viên’

Thực hiện Hướng dẫn số 127 HD/BTGTW ngày 30/6/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương (viết tắt là Hướng dẫn 127), tại công văn số 7120/BGDĐT-GDDH, ngày 09/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các khóa bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị trong đó có giảng viên môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho các trường đại học và cao đẳng trên Toàn quốc trong giai đoạn 2015 – 2017. Triển khai nhiệm vụ này, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kế hoạch tuyển sinh khóa học trong năm 2018 như sau: