Theo trang web JobsRated.com: Xã hội học xếp ở vị trí thứ 8 trong số 10 nghề tốt nhất ở Mĩ.

Vậy sức quyến rũ của xã hội học là gì?

 • Peter Berger – Nhà Xã hội học nổi tiếng của thế kỉ XX: “Sức quyến rũ của xã hội học là ở chỗ cách giải thích vấn đề của nó khiến cho chúng ta có thể nhìn thế giới mà chúng ta đã và đang sống suốt cả cuộc đời của mình dưới một ánh sáng mới. Có thể nói rằng sự thông thái trước tiên của xã hội học là – mọi thứ không phải như chúng có vẻ là”.
 • Hiệp hội XHH Mĩ: “Được đào tạo chính quy về xã hội học có thể là tài sản quan trọng để bước chân vào đủ loại ngành nghề”.

Khoa Xã hội học được thành lập năm 1991, là một trong những khoa đào tạo ngành Xã hội học đầu tiên và lớn nhất của cả nước. Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kĩ năng chuyên môn Xã hội học cao và có khả năng ứng dụng tốt trong lí giải, phân tích và giải quyết các vấn đề xã hội, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Về chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo:
  • Tiếng Việt: Xã hội học
  • Tiếng Anh: Sociology
 • Mã số ngành đào tạo: 52310301
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Tên văn bằng sau tốt nghiệp:
  • Tiếng Việt: Cử nhân ngành Xã hội học
  • Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Sociology
 • Đơn vị đào tạo: Khoa Xã hội học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước.

Đồng thời, cử nhân Xã hội học được đào tạo có đầy đủ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội để thực hành nghề trong các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, chính trị, và tổ chức có yếu tố nước ngoài góp phần xây dựng Việt Nam giàu mạnh, công bằng, dân chủ, hội nhập và văn minh.