Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Việt Nam học áp dụng từ khóa QH-2015-X: