1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ là 50 tín chỉ, trong đó:

– Khối kiến thức chung (bắt buộc): 07 tín chỉ

– Khối kiến thức nhóm chuyên ngành: 20 tín chỉ

  • Bắt buộc: 14 tín chỉ
  • Tự chọn: 06/14 tín chỉ

– Khối kiến thức chuyên ngành: 10 tín chỉ

  • Bắt buộc: 06 tín chỉ
  • Tự chọn: 04/12 tín chỉ

– Luận văn tốt nghiệp: 13 tín chỉ

2. Khung chương trình

STT Mã số

học phần

Tên học phần Số

tín chỉ

Số giờ tín chỉ Mã số

các học phần

tiên quyết

Lí thuyết Thực hành Tự học
I Khối kiến thức chung 07
PHI 5001 Triết học

Philosophy

3
ENG 5001 Tiếng Anh cơ bản

General English

4
RUS 5001 Tiếng Nga cơ bản

General Russian

4
CHI 5001 Tiếng Trung cơ bản

General Chinese

4
FRE 5001 Tiếng Pháp cơ bản

General French

4
II Khối kiến thức nhóm chuyên ngành 20
II.1 Bắt buộc 14
ENG 6001 Tiếng Anh học thuật

English for Academic Purposes

3
RUS 6001 Tiếng Nga học thuật

Russian for Academic Purposes

3
CHI 6001 Tiếng Trung học thuật

Chinese for Academic Purposes

3
FRE 6001 Tiếng Pháp học thuật

French for Academic Purposes

3
LIT 6004 Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Methodology of Literary Study

3 35 10 0
LIT 6001 Thời gian trong Truyện kể

Time in Narratives

2 25 5 0
LIT 6021 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Modern Vietnamese Novels

2 25 5 0
LIT 6058 Loại hình học tác giả văn học nhà Nho và đặc trưng hệ hình văn học Trung đại

Typology of Confucianist Writers and Specific paradigm of Vietnamese Midieval Literature

4 50 10 0
LIT 6021 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại

Vietnamese Modern Novels

2 25 5 0
II.2 Tự chọn 06/14
LIT 6008 Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 – 1975

Features of Vietnamese Poetry in the Period 1945-1975

2 25 5 0
LIT 6012 Văn học trung đại Việt Nam – tiếp cận từ góc nhìn văn hoá

Vietnamese Medieval Literature from Cultural Perspectives

2 25 5 0
LIT 6010 Thơ Xuân Diệu và một số đặc điểm thi pháp thơ lãng mạn 1932-1945

Poetry of Xuan Dieu and Some Features of Vietnamese Romantic Poetry in the Period 1932-1945

2 25 5 0
LIT 6011 Nghiên cứu văn học dân gian theo loại hình

Typological Studies of Folk Literature

2 25 5 0
LIT 6064 Bản sắc Việt Nam qua giao lưu văn học

Vietnamese Identity from Literary Exchange.

2 25 5 0
LIT 6061 So sánh văn luận Đông-Tây

Comparative Study of Western and Eastern Literary Criticism

2 25 5 0
LIT 6063 Một số vấn đề lí luận của văn học hiện đại và hậu hiện đại

Some theorical Issues of Modern and Postmodern Literature

2 25 5 0
III

Khối kiến thức chuyên ngành

10
III.1

Bắt buộc

6
LIT 6007 Tiểu thuyết Trung Quốc thời kì đổi mới

Chinese Novels in the Reform Period

2 25 5 0
LIT 6060 Văn học Nga hải ngoại-sáng tạo và tiếp nhận

Russian literature abroad: Its Creation and Reception

2 25 5 0
LIT 6069 Lịch sử phê bình văn học phương Tây

History of Western Literary Criticism

2 25 5 0
III.2

Tự chọn

04/12
LIT 6005 Tiểu thuyết Nga – Xôviết về chiến tranh

Russian War Novels

2 25 5 0
LIT 6006 Bakhtin và những vấn đề của nghệ thuật ngôn từ

Bakhtin and Language Art Issues

2 25 5 0
LIT 6062 Lí thuyết tự sự học

Theory of Narratology

2 25 5 0
LIT 6067 Những vấn đề loại hình học chủ nghĩa hiện thực Nga thế kỉ XIX

Tipology of Russian Realism in the 19th Century

2 25 5 0
LIT 6066 Phiên dịch học

Translation Studies

2 25 5 0
LIT 6002 Tiểu thuyết Mĩ thế kỉ XX

American Novels in the 20th Century

2 25 5 0
IV LIT 7201 Luận văn (Thesis) 13
Tổng cộng: 50