Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài – Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN.

Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

– Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Văn học nước ngoài
  • Tiếng Anh: Foreign Literature

– Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 22 02 45

– Tên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Văn học
  • Tiếng Anh: Literature

– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

  • Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Văn học
  • Tiếng Anh: The Degree of Master in Literature

– Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu văn học và văn học nước ngoài được tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau (tiến trình lịch sử, tác giả, thể loại); hình thành cho người học khả năng nghiên cứu những vấn đề đặc thù của văn học nước ngoài và khả năng áp dụng những kiến thức đã được học vào việc so sánh, đối chiếu các nền văn học dân tộc, cũng như soi chiếu, đánh giá và góp phần giải quyết các vấn đề tương tự tồn tại trong văn học Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

– Cung cấp kiến thức về văn học và đặc biệt là văn học nước ngoài ở bậc cao, chuyên sâu, chưa được dạy ở chương trình Cử nhân thông qua những vấn đề văn học đặc thù của một số nền văn học nước ngoài tiêu biểu. Đồng thời, cung cấp những kiến thức mang tính bổ trợ của nhóm ngành nghiên cứu văn học về phương pháp nghiên cứu và những lĩnh vực nghiên cứu tương cận để có thể phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu văn học nước ngoài;

– Cung cấp phương pháp nghiên cứu và các kĩ năng thực hành nghiên cứu văn học trên cơ sở tiếp nhận các lí luận cơ bản nhằm rèn luyện nghiệp vụ nghiên cứu khoa học để học viên có khả năng thích nghi với các công việc có liên quan đến nghiệp vụ về văn học nước ngoài nói riêng, văn học nói chung trong thực tiễn, có liên quan đến những khoa học khác nhau thuộc khối xã hội nhân văn;

– Chương trình đào tạo có mục tiêu đào tạo để học viên có thể công tác trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến văn học nước ngoài hay văn học nói chung từ nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu chuyên ngành; giảng dạy văn học (tại các cấp học và hình thức đào tạo khác nhau); tham gia công tác tại các cơ quan báo chí, xuất bản và các cơ quan quản lí văn hóa;

– Tạo cơ sở chuyên môn để học viên có thể học tiếp chương trình Tiến sĩ Văn học nước ngoài;

– Học viên tốt nghiệp cao học chuyên ngành Văn học nước ngoài theo khung chương trình này có thể thực hiện những nghiên cứu theo các hướng chủ yếu:

  • Nghiên cứu chuyên sâu về các hiện tượng của văn học thế giới (bao gồm các tác giả, nhóm tác giả, khuynh hướng, trào lưu, trường phái, các vấn đề liên quan tới thế giới nghệ thuật của tác phẩm…) trong quá khứ cũng như trong hiện tại;
  • Vận dụng những tri thức và phương pháp hiện đại để khảo sát, lí giải những hiện tượng, vấn đề trong các nền văn học nước ngoài khác nhau;
  • Nghiên cứu so sánh các nền văn học của các quốc gia, dân tộc trên thế giới với văn học Việt Nam dựa trên một (hay những) tiêu chí l‎í luận của quy luật vận động văn học.