Hình thức tuyển sinh

– Thi tuyển với các môn thi sau đây:

+ Môn cơ bản: Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông

+ Môn cơ sở: Lí luận báo chí truyền thông

+ Ngoại ngữ: Theo quy định chung của ĐHQGHN

Đối tượng tuyển sinh

Về văn bằng: Đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành Báo chí, hoặc ngành phù hợp (Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng…).

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Báo chí (Văn học, Ngôn ngữ, Chính trị học, Quốc tế học, Lịch sử, Xã hội học,…) và đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí.

Về thâm niên công tác:

– Người có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành Báo chí.

– Những người có bằng tốt nghiệp đại học loại trung bình ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, hoặc tốt nghiệp ngành gần với chuyên ngành Báo chí, phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn Báo chí truyền thông (tính từ ngày kí Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi).

Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành Báo chí

– Ngành đúng: Báo chí

– Ngành phù hợp: Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng.

– Ngành gần: Văn học, Ngôn ngữ, Chính trị học, Quốc tế học, Xã hội học, Lịch sử.

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

Các học phần bổ sung kiến thức cho các đối tượng dự thi ngành gần:

TT Học phần Số tín chỉ
Báo chí truyền thông đại cương 3
Lí luận báo chí truyền thông 3
Kĩ năng viết cho báo in – báo trực tuyến 3
Kĩ năng viết cho phát thanh – truyền hình 3
Quan hệ công chúng đại cương 3
Pháp luật và đạo đức báo chí truyền thông 2
Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu truyền thông 3
Tổng số: 20