Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ Báo chí học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN.

Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Báo chí học
  • Tiếng Anh: Journalism

– Mã số chuyên ngành đào tạo: 60 32 01 01

– Tên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Báo chí
  • Tiếng Anh: Journalism

– Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp:

  • Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Báo chí học
  • Tiếng Anh: The Degree of Master in Journalism

– Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu chung

Đào tạo các Thạc sĩ Báo chí có kiến thức chuyên môn, có kĩ năng nghề nghiệp, có tư duy phản biện, có đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng để hoạt động hiệu quả trong ngành công nghiệp truyền thông Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ theo hướng hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Mục tiêu cụ thể

Trang bị cho học viên kiến thức tương ứng với bậc đào tạo thạc sĩ về chuyên ngành báo chí học, vừa đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc cử nhân, phù hợp với thực tiễn hoạt động báo chí truyền thông trong điều kiện mở cửa, hội nhập và toàn cầu hóa.

Chương trình sẽ giúp người học có nhận thức đúng đắn và chuyên sâu về ngành báo chí truyền thông. Sau khoá học học viên có đủ năng lực làm việc về chuyên môn báo chí truyền thông và có khả năng tiếp tục học tập, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, hoặc tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực báo chí truyền thông.