1. Về kiến thức

1.1. Hiểu biết những kiến thức liên ngành về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ

 • Có kiến thức đại cương về lịch sử thế giới và Việt Nam.
 • Nắm vững những kiến thức cơ sở về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật.
 • Có kiến thức về môi trường tự nhiên và xã hội.

1.2. Nắm vững kiến thức cơ bản các khoa học cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội & nhân văn

 • Có kiến thức cơ sở về chính trị, kinh tế, pháp luật,văn hoá.
 • Nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

1.3. Hiểu biết những kiến thức trong các lĩnh vực nghiên cứu quốc tế và khu vực

 • Nắm vững các lí thuyết chuyên môn về quan hệ quốc tế, khu vực học.
 • Có kiến thức nâng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật quốc tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu về một số khu vực như châu Âu, châu Mĩ, châu Á – Thái Bình Dương.
 • Nắm vững quan điểm và đường lối đối ngoại của Việt Nam.
 • Có kiến thức cơ sở về các nghiệp vụ quản trị và giao tiếp đối ngoại.

1.4. Có kiến thức về nghiệp vụ giảng dạy và nghiên cứu quốc tế học

 • Nắm vững các phương pháp nghiên cứu quốc tế.
 • Biết đánh giá và phân tích vấn đề trên bình diện lí luận quốc tế học cơ bản.

1.5. Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ và tin học

 • Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ (một trong 4 thứ tiếng cơ bản, chú trọng tiếng Anh).
 • Có kiến cơ bản về tin học, ứng dụng cơ bản vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề

 • Có khả năng phát hiện các vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế và toàn cầu bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu Quốc tế học.
 • Sử dụng tri thức các chuyên ngành Quốc tế học cơ bản định vị các vấn đề, sự kiện, hiện tượng quốc tế và toàn cầu.

2.1.2. Kĩ năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

 • Có khả năng xây dựng các giải pháp và khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
 • Suy luận và giải thích hợp lí các vấn đề nghiên cứu từ góc độ Quốc tế học và các khoa học liên ngành.
 • Có khả năng khái quát hóa các kết quả nghiên cứu thành các quan điểm lí thuyết Quốc tế học.

2.1.3. Tư duy phức hợp

 • Có khả năng phân tích các vấn đề của lịch sử, hiện tại và tương lai từ đó tìm ra phương thức giải quyết.
 • Nắm vững phương pháp giảng dạy và thuyết trình các vấn đề khoa học.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Kĩ năng giao tiếp

 • Biết cách giao tiếp liên cá nhân trực tiếp, xử lí các mối quan hệ trong một nhóm nhóm hoặc nhiều nhóm cộng tác công việc.
 • Biết cách thuyết trình trước nhiều người.

2.2.2. Kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

 • Hiểu biết và chủ động kiến tạo các cuộc trao đổi chuyên môn hoặc giao tiếp đối ngoại bằng ngoại ngữ.
 • Hiểu, dịch, viết một cách cơ bản các tài liệu chuyên ngành. Tiếng Anh hệ chuẩn 4.0 IELTS.

2.2.3. Kĩ năng quản lí và lãnh đạo

 • Biết tổ chức xây dựng các chương trình nghiên cứu và chương trình đào tạo ở các cấp độ khác nhau liên quan đến ngành, chuyên ngành.
 • Có khả năng quản lí các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, tổ chức nghề nghiệp.

2.2.4. Kĩ năng làm việc theo nhóm

 • Biết và chủ động tham gia các nhóm trong các hoạt động: học tập, nghiên cứu, hoạt động đoàn thể, xã hội, chính trị.
 • Có khả năng thành lập các nhóm nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động xã hội.
 • Biết cách phát huy vai trò của nhóm trong các hoạt động của cộng đồng.

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

 • Trung thực, nhân ái, khiêm tốn, dũng cảm.
 • Đoàn kết, tôn trọng mọi người.
 • Phê và tự phê bình đúng lúc, đúng chỗ.

3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, xã hội

 • Trung thành, tận tụy.
 • Có ý thức tổ chức, kỉ luật, tự giác trong công việc.
 • Lập trường vững vàng và khách quan.
 • Có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

4. Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

 • Nghiên cứu và giảng dạy về các vấn đề quốc tế tại các trường đại học, các viện nghiên cứu.
 • Làm công tác đối ngoại tại các cơ quan ngoại giao ở trung ương và địa phương, các vụ hợp tác quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan an ninh, quốc phòng, các cơ quan truyền thông, báo chí.
 • Làm việc trong các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài, các các loại hình doanh nghiệp khác nhau, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh.