Từ năm 2014, Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) bắt đầu tuyển sinh ngành Quản trị văn phòng.

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên chuyên ngành đào tạo:

  • Tiếng Việt: Quản trị văn phòng
  • Tiếng Anh: Office Management

– Mã số ngành đào tạo: 52 34 04 06

– Trình độ đào tạo: Cử nhân

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân ngành Quản trị văn phòng (The Degree of Bachelor in Office Management)

– Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cung cấp cho người học những kiến thức lí luận và thực tiễn cơ bản ở trình độ đại học; các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các kiến thức bổ trợ về lĩnh vực quản trị văn phòng, nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ cơ bản của quản trị văn phòng; tham mưu và giúp lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản trị văn phòng. Bên cạnh đó, người học, sau khi tốt nghiệp cũng có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường có đào tạo về lĩnh vực quản trị văn phòng và đủ điều kiện để học lên các bậc cao hơn.