Học gì? Theo học ngành Khoa học thư viện, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam; các kiến thức theo hướng chuyên ngành (Ngôn ngữ học, Việt ngữ học cho người nước ngoài), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí nhà nước về ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;

Làm gì? Sau khi tốt nghiên người học có thể nghiên cứu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước; Giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nan, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các trường đại học/cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;Làm biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình; Giảng dạy môn tiếng Việt và môn ngữ văn trong nhà trường; Đảm trách các công việc liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông ở các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục và trong các doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo

 • Tên ngành đào tạo: Ngôn ngữ học (Linguistics)
 • Mã số ngành đào tạo:  52220320
 •  Danh hiệu tốt nghiệp:   Cử nhân
 •  Thời gian đào tạo:        4 năm
 •  Tên văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân ngành Ngôn ngữ học chất lượng cao (The Degree of Bachelor in Linguistics – Honors Program)
 •  Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mục tiêu đào tạo

 • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam; các kiến thức theo hướng chuyên ngành (Ngôn ngữ học, Việt ngữ học cho người nước ngoài), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí nhà nước về ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam;
 • Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cơ bản theo hướng chuyên sâu (kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề thuộc khoa học ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v), các kĩ năng bổ trợ (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin) cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngôn ngữ học;
 • Rèn luyện cho sinh viên có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa ở mức độ chuyên sâu; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc thạc sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác;
 • Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng một số phần mềm chuyên dụng trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp thu các phương pháp dạy và học tiên tiến nhằm đạt được hiệu quả tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng cao hơn;
 • Chương trình này đặt mục tiêu đạt chất lượng cao với chuẩn mực khu vực và nhằm từng bước tiến tới mục tiêu đạt chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực ngôn ngữ học.