Khung chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Lịch sử áp dụng từ khóa QH-2015-X: