Khung chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Lịch sử.

Số TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã số
môn học
tiên quyết
Lí thuyết Thực hành Tự học
I Khối kiến thức chung (không tính các môn từ 10-12) 32
PHI1004 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 2 21 5 4
PHI1005 Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 3 32 8 5 PHI1004
POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 8 2 PHI1005
HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 35 7 3 POL1001
INT1004 Tin học cơ sở 3 17 28
FLF1105*
FLF1205*
FLF1305*
FLF1405*
Tiếng Anh A1(*)
Tiếng Nga A1(*)
Tiếng Pháp A1(*)
Tiếng Trung A1(*)
4 16 40 4
FLF1106*
FLF1206*
FLF1306*
FLF1406*
Tiếng Anh A2(*)
Tiếng Nga A2(*)
Tiếng Pháp A2(*)
Tiếng Trung A2(*)
5 20 50 5 FLF1105*
FLF1205*
FLF1305*
FLF1405*
FLF1107*
FLF1207*
FLF1307*
FLF1407*
Tiếng Anh B1(*)
Tiếng Nga B1(*)
Tiếng Pháp B1(*)
Tiếng Trung B1(*)
5 20 50 5 FLF1106*
FLF1206*
FLF1306*
FLF1406*
FLF1108
FLF1208
FLF1308
FLF1408
Tiếng Anh B2
Tiếng Nga B2
Tiếng Pháp B2
Tiếng Trung B2
5 20 50 5 FLF1107*
FLF1207*
FLF1307*
FLF1407*
Giáo dục thể chất 4
Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
Kĩ năng mềm 3
II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 23
II.1 Bắt buộc 17
MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 33 12
THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 20 5 5 PHI1004
HIS1053* Lịch sử văn minh thế giới (*) 3 42 3
HIS1056* Cơ sở văn hoá Việt Nam (*) 3 42 3
SOC1050 Xã hội học đại cương 2 28 2
PSY1050* Tâm lí học đại cương (*) 2 30
PHI1051 Logic học đại cương 2 20 10
II.2 Tự chọn 6/8
INE1014 Kinh tế học đại cương 2 20 8 2
EVS1001 Môi trường và phát triển 2 20 8 2
MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2 18 6 6
LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 10 10 10
III Khối kiến thức chung của khối ngành 17
III.1 Bắt buộc 12
PHI1101* Tôn giáo học đại cương (*) 3 39 6
ANT1101* Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam (*) 3 36 9
POL1052 Chính trị học đại cương 3 39 6
ITS1101* Thể chế chính trị thế giới (*) 3 45
III.2 Tự chọn 5/12
HIS1100 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 42 3
PHI1103 Lịch sử triết học 2 26 4
POL2053 Chính trị Việt Nam thời quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội 2 22 8 HIS1002
PHI2022 Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam 2 26 4 PHI1004
PHI1104 Đạo đức học đại cương 3 39 6 PHI1004
IV Khối kiến thức chung của nhóm ngành 13
IV.1 Bắt buộc 9
HIS1150 Phương pháp luận sử học 2 28 2
HIS3107 Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử 4 56 4
HIS2010* Cơ sở khảo cổ học (*) 3 42 3
IV.2 Tự chọn 4/8
HIS2015 Đường lối đổi mới theo định hướng XHCN của Đảng CSVN 2 28 2
HIS2016 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Bắc Á 2 28 2
HIS2017 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Nam Á 2 28 2
HIS3018 Các tôn giáo thế giới 2 28 2
V Khối kiến thức ngành và bổ trợ 64
V.1 Các môn học chung của ngành 43
V.1.1 Bắt buộc chung của ngành 39
HIS2061* Lịch sử Việt Nam cổ- trung đại (*) 4 56 4
HIS2019* Lịch sử Việt Nam cận đại (*) 3 42 3 HIS2061*
HIS2104* Lịch sử Việt Nam hiện đại (*) 4 56 4 HIS2019*
HIS2064* Lịch sử Thế giới cổ- trung đại (*) 4 56 4
HIS2006* Lịch sử Thế giới cận đại (*) 3 42 3 HIS2064*
HIS2065* Lịch sử Thế giới hiện đại (*) 4 56 4 HIS2006*
HIS2020* Lịch sử sử học (*) 4 56 4
HIS3078* Sử liệu học và các nguồn sử liệu lịch sử Việt Nam (*) 3 42 3
HIS3201 Các khuynh hướng tư tưởng ở Việt Nam thời cận đại (***) 2 28 2 HIS2019*
ORS3288 ASEAN và mối quan hệ Việt Nam -ASEAN (***) 2 28 2 HIS2065*
SIN3055 Hán Nôm cơ sở 4 56 4
HIS4250 Niên luận(***) 2
V.1.2 Tự chọn chung của ngành 4/6
HIS2021 Làng xã Việt Nam trong lịch sử 2 28 2 HIS2061*
HIS3292 Các tôn giáo ở Việt Nam 2 28 2 HIS2104*
HIS2013 Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam 2 28 2 HIS2019*
V.2 Kiến thức hướng chuyên ngành 10
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 10
V.2.1.1 Bắt buộc 6
HIS3002 Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 2 28 2 HIS2061*
HIS3003 Tiếp xúc văn hóa Đông-Tây ở Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019*
HIS 3079 Biến đổi kinh tế- xã hội Việt Nam 1945-2010 2 28 2 HIS2104*
V.2.1.2 Tự chọn 4/14
HIS3001 Đô thị cổ Việt Nam 2 28 2 HIS2061*
HIS3008 Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ trung đại 2 28 2 HIS2061*
HIS3007 Lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời cổ trung đại 2 28 2 HIS2061*
HIS3009 Cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019*
HIS3010 Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019*
HIS3012 Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời hiện đại 1945-1975 2 28 2 HIS2104*
HIS3004 Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại 2 28 2 HIS2104*
V.2.2 Hướng ngành Lịch sử Thế giới 10
V.2.2.1 Bắt buộc 6
HIS3082 Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông 2 28 2 HIS2064*
HIS3020 Một số vấn đề về quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực Đông Á 2 28 2 HIS2065*
HIS3024 Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh 2 28 2 HIS2065*
V.2.2.2 Tự chọn 4/16
HIS3015 Đặc điểm lịch sử cổ trung đại Phương Đông 2 28 2 HIS2064*
HIS3019 Các học thuyết chính trị- xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại 2 28 2 HIS2064*
HIS3014 Văn minh thế giới và sự tiến hóa của nhân loại 2 28 2 HIS2065*
HIS3023 Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII 2 28 2 HIS2006*
HIS3025 Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai 2 28 2 HIS2065*
HIS3026 Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu (EU) 2 28 2 HIS2065*
HIS3027 Liên bang Nga- sự hình thành, phát triển và quan hệ với Việt Nam 2 28 2 HIS2065*
HIS3028 Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông 2 28 2 HIS2065*
V.2.3 Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN 10
V.2.3.1 Bắt buộc 6
HIS3029 Một số vấn đề về nghiên cứu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
HIS3031 Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử 2 28 2 HIS1002
HIS3032 Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
V.2.3.2 Tự chọn 4/16
HIS3033 Một số vấn đề về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
HIS3034 Đảng CSVN lãnh đạo công cuộc chuẩn bị, tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 2 28 2 HIS1002
HIS3037 Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 2 28 2 HIS1002
HIS3030 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền thời kì 1945-1975 2 28 2 HIS1002
HIS3036 Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ II 2 28 2 HIS1002
HIS3035 Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì cách mạng 2 28 2 HIS1002
HIS3039 Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng 2 28 2 HIS1002
HIS3040 Công tác vận động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng 2 28 2 HIS1002
V.2.4 Hướng ngành Văn hóa học 10
V.2.4.1 Bắt buộc 6
HIS3041 Một số vấn đề lí luận văn hóa học và lịch sử văn hóa 2 28 2 HIS1056*
HIS3042 Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt Nam 2 28 2 HIS1056*
HIS3043 Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam 2 28 2 HIS1056*
V.2.4.2 Tự chọn 4/12
ANT3025 Nhân học văn hóa 2 28 2 HIS1056*
SOC3005 Xã hội học văn hóa 2 28 2 HIS1056*
HIS3049 Văn hóa làng xã 2 28 2 HIS1056*
HIS3046 Văn hóa dân gian Việt Nam 2 28 2 HIS1056*
HIS3047 Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam 2 28 2 HIS1056*
HIS3048 Văn hóa và môi trường 2 28 2 HIS1056*
V.2.5 Hướng chuyên ngành Khảo cổ học 10
V.2.5.1 Bắt buộc 6
HIS3050 Các phương pháp nghiên cứu Khảo cổ học 2 28 2 HIS2010*
HIS3051 Thời đại đồ đá Việt Nam 2 28 2 HIS2010*
HIS3052 Thời đại kim khí Việt Nam 2 28 2 HIS2010*
V.2.5.2 Tự chọn 4/16
HIS3054 Con người- Kĩ thuật – Môi trường 2 28 2 HIS2010*
HIS3053 Khảo cổ học lịch sử người Việt 2 28 2 HIS2010*
HIS3055 Khảo cổ học Champa 2 28 2 HIS2010*
HIS3056 Khảo cổ học Oc Eo 2 28 2 HIS2010*
HIS3058 Gốm sứ học và lịch sử gốm sứ Việt Nam 2 28 2 HIS2010*
HIS3059 Khảo cổ học Trung Quốc 2 28 2 HIS2010*
HIS3096 Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam 2 28 2 HIS2010*
HIS3062 Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam 2 28 2 HIS2010*
VI Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 11
HIS4050 Thực tập chuyên môn 2 20 10 HIS2010*
HIS4052 Thực tập tốt nghiệp 2 20 10
HIS4153 Khóa luận tốt nghiệp** 7
Tổng số: 149