Khung chương trình đào tạo chuẩn trình độ đại học ngành Lịch sử áp dụng từ năm 2015: