Khung chương trình đào tạo hệ chuẩn trình độ đại học ngành Lịch sử.

Số TT Mã môn học Tên môn học Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã số
môn học
tiên quyết
Lí thuyết Thực hành Tự học
I Khối kiến thức chung
(Không tính các môn học từ số 9 đến số 11)
27
PHI1004 Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 1 2 21 5 4
PHI1005 Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin 2 3 32 8 5 PHI1004
POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 8 2 PHI1005
HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 35 7 3 POL1001
INT1004 Tin học cơ sở 3 17 28
FLF1105
FLF1205
FLF1305
FLF1405
Tiếng Anh A1
Tiếng Nga A1
Tiếng Pháp A1
Tiếng Trung A1
4 16 40 4
FLF1106
FLF1206
FLF1306
FLF1406
Tiếng Anh A2
Tiếng Nga A2
Tiếng Pháp A2
Tiếng Trung A2
5 20 50 5 FLF1105
FLF1205
FLF1305
FLF1405
FLF1107
FLF1207
FLF1307
FLF1407
Tiếng Anh B1
Tiếng Nga B1
Tiếng Pháp B1
Tiếng Trung B1
5 20 50 5 FLF1106
FLF1206
FLF1306
FLF1406
Giáo dục thể chất 4
Giáo dục quốc phòng-an ninh 8
Kĩ năng mềm 3
II Khối kiến thức chung theo lĩnh vực 23
II.1 Bắt buộc 17
MNS1053 Các phương pháp nghiên cứu khoa học 3 33 12
THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương 2 20 5 5 PHI1004
HIS1053 Lịch sử văn minh thế giới 3 42 3
HIS1056 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 42 3
SOC1050 Xã hội học đại cương 2 28 2
PSY1050 Tâm lí học đại cương 2 30
PHI1051 Logic học đại cương 2 20 10
II.2 Tự chọn 6/8
INE1014 Kinh tế học đại cương 2 20 8 2
EVS1001 Môi trường và phát triển 2 20 8 2
MAT1078 Thống kê cho khoa học xã hội 2 18 6 6
LIN1050 Thực hành văn bản tiếng Việt 2 10 10 10
III Khối kiến thức chung của khối ngành 17
III.1 Bắt buộc 12
PHI1101 Tôn giáo học đại cương 3 39 6
ANT1101 Các dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam 3 36 9
POL1052 Chính trị học đại cương 3 39 6
ITS1101 Thể chế chính trị thế giới 3 45
III.2 Tự chọn 5/12
HIS1100 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 42 3
PHI1103 Lịch sử triết học 2 26 4
POL2053 Chính trị Việt Nam thời quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội 2 22 8 HIS1002
PHI2022 Phương thức sản xuất châu Á và vấn đề làng xã ở Việt Nam 2 26 4 PHI1004
PHI1104 Đạo đức học đại cương 3 39 6 PHI1004
IV Khối kiến thức chung của nhóm ngành 11
IV.1 Bắt buộc 9
HIS1150 Phương pháp luận sử học 2 28 2
HIS3107 Một số phương pháp nghiên cứu lịch sử 4 56 4
HIS2010 Cơ sở khảo cổ học 3 42 3
IV.2 Tự chọn 2/8
HIS2015 Đường lối đổi mới theo định hướng XHCN của Đảng CSVN 2 28 2
HIS2016 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Bắc Á 2 28 2
HIS2017 Sự phát triển kinh tế- xã hội của các nước Đông Nam Á 2 28 2
HIS3018 Các tôn giáo thế giới 2 28 2
V Khối kiến thức ngành và bổ trợ 55
V.1 Các môn học chung của ngành 35
V.1.1 Bắt buộc 33
HIS2061 Lịch sử Việt Nam cổ- trung đại 4 56 4
HIS2019 Lịch sử Việt Nam cận đại 3 42 3 HIS2061
HIS2104 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 56 4 HIS2019
HIS2064 Lịch sử Thế giới cổ- trung đại 4 56 4
HIS2006 Lịch sử Thế giới cận đại 3 42 3 HIS2064
HIS2065 Lịch sử Thế giới hiện đại 4 56 4 HIS2006
HIS2020 Lịch sử sử học 4 56 4
HIS3078 Sử liệu học và các nguồn sử liệu lịch sử Việt Nam 3 42 3
SIN3055 Hán Nôm cơ sở 4 56 4
V.1.2 Tự chọn 2/4
HIS2021 Làng xã Việt Nam trong lịch sử 2 28 2 HIS2061
HIS2013 Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam 2 28 2 HIS2019
V.2 Kiến thức hướng chuyên ngành 10
V.2.1 Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam 10
V.2.1.1 Bắt buộc 6
HIS3002 Chế độ ruộng đất trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 2 28 2 HIS2061
HIS3003 Tiếp xúc văn hóa Đông-Tây ở Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019
HIS 3079 Biến đổi kinh tế- xã hội Việt Nam 1945-2010 2 28 2 HIS2104
V.2.1.2 Tự chọn 4/14
HIS3001 Đô thị cổ Việt Nam 2 28 2 HIS2061
HIS3008 Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời kì cổ trung đại 2 28 2 HIS2061
HIS3007 Lịch sử chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời cổ trung đại 2 28 2 HIS2061
HIS3009 Cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019
HIS3010 Các khuynh hướng tư tưởng giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời cận đại 2 28 2 HIS2019
HIS3012 Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời hiện đại 1945-1975 2 28 2 HIS2104
HIS 3004 Nông thôn, nông nghiệp Việt Nam thời hiện đại 2 28 2 HIS2104
V.2.2 Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới 10
V.2.2.1 Bắt buộc 6
HIS3082 Quan hệ thương mại truyền thống ở khu vực Biển Đông 2 28 2 HIS2064
HIS3020 Một số vấn đề về quan hệ kinh tế và hợp tác khu vực Đông Á 2 28 2 HIS2065
HIS3024 Đặc điểm quan hệ quốc tế sau Chiến tranh lạnh 2 28 2 HIS2065
V.2.2.2 Tự chọn 4/16
HIS3015 Đặc điểm lịch sử cổ trung đại Phương Đông 2 28 2 HIS2064
HIS3019 Các học thuyết chính trị- xã hội ở Trung Quốc thời cổ trung đại 2 28 2 HIS2064
HIS3014 Văn minh thế giới và sự tiến hóa của nhân loại 2 28 2 HIS2065
HIS3023 Sự hình thành, phát triển của các công ty Đông Ấn châu Âu và tác động đối với châu Á thế kỉ XVI-XVII 2 28 2 HIS2006
HIS3025 Chính sách đối ngoại của Hoa Kì từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai 2 28 2 HIS2065
HIS3026 Sự hình thành và phát triển của liên minh Châu Âu (EU) 2 28 2 HIS2065
HIS3027 Liên bang Nga- sự hình thành, phát triển và quan hệ với Việt Nam 2 28 2 HIS2065
HIS3028 Một số vấn đề về lịch sử Trung Đông 2 28 2 HIS2065
V.2.3 Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản VN 10
V.2.3.1 Bắt buộc 6
HIS3029 Một số vấn đề về nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
HIS3031 Đường lối đối ngoại của Đảng qua các thời kì lịch sử 2 28 2 HIS1002
HIS3032 Một số vấn đề cơ bản trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
V.2.3.2 Tự chọn 4/16
HIS3033 Một số vấn đề về cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 2 28 2 HIS1002
HIS3034 Đảng CSVN lãnh đạo công cuộc chuẩn bị, tiến lên tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 2 28 2 HIS1002
HIS3037 Vai trò hậu phương của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 2 28 2 HIS1002
HIS3030 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng bộ máy chính quyền thời kì 1945-1975 2 28 2 HIS1002
HIS3036 Một số vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ II 2 28 2 HIS1002
HIS3035 Chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kì cách mạng 2 28 2 HIS1002
HIS3039 Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng 2 28 2 HIS1002
HIS3040 Công tác vận động quần chúng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình cách mạng 2 28 2 HIS1002
V.2.4 Hướng chuyên ngành Văn hóa học 10
V.2.4.1 Bắt buộc 6
HIS3041 Một số vấn đề lí luận văn hóa học và lịch sử văn hóa 2 28 2 HIS1056
HIS3042 Tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt Nam 2 28 2 HIS1056
HIS3043 Đô thị và văn hóa đô thị ở Việt Nam 2 28 2 HIS1056
V.2.4.2 Tự chọn 4/12
ANT3025 Nhân học văn hóa 2 28 2 HIS1056
SOC3005 Xã hội học văn hóa 2 28 2 HIS1056
HIS3049 Văn hóa làng xã 2 28 2 HIS1056
HIS3046 Văn hóa dân gian Việt Nam 2 28 2 HIS1056
HIS3047 Một số vấn đề về tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội ở Việt Nam 2 28 2 HIS1056
HIS3048 Văn hóa và môi trường 2 28 2 HIS1056
V.2.5 Hướng chuyên ngành Khảo cổ học 10
V.2.5.1 Bắt buộc 6
HIS3050 Các phương pháp nghiên cứu Khảo cổ học 2 28 2 HIS2010
HIS3051 Thời đại đồ đá Việt Nam 2 28 2 HIS2010
HIS3052 Thời đại kim khí Việt Nam 2 28 2 HIS2010
V.2.5.2 Tự chọn 4/16
HIS3054 Con người – Kĩ thuật – Môi trường 2 28 2 HIS2010
HIS3053 Khảo cổ học lịch sử người Việt 2 28 2 HIS2010
HIS3055 Khảo cổ học Champa 2 28 2 HIS2010
HIS3056 Khảo cổ học Oc Eo 2 28 2 HIS2010
HIS3058 Gốm sứ học và lịch sử gốm sứ Việt Nam 2 28 2 HIS2010
HIS3059 Khảo cổ học Trung Quốc 2 28 2 HIS2010
HIS3096 Mĩ thuật và kiến trúc cổ Việt Nam 2 28 2 HIS2010
HIS3062 Lịch sử Khảo cổ học Việt Nam 2 28 2 HIS2010
VI Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 10
HIS4050 Thực tập chuyên môn 2 20 10 HIS2010
HIS4052 Thực tập tốt nghiệp 2 20 10
HIS4055 Khóa luận tốt nghiệp 6
Các môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp 6
Môn chung cho các hướng chuyên ngành
HIS4059 Quá trình dân tộc – lãnh thổ của Việt Nam 3 39 6
Môn riêng cho từng hướng chuyên ngành
Hướng chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
HIS4056 Cách mạng dân tộc dân chủ Việt Nam 3 39 6 HIS 2104
Hướng chuyên ngành Lịch sử Thế giới
HIS4057 Các phong trào duy tân, cải cách ở châu Á thế kỉ XIX-XX 3 39 6 HIS2065
Hướng chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Vịêt Nam
HIS4058 Các cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 39 6 HIS1002
Hướng chuyên ngành Văn hóa học
HIS4062 Văn hóa vùng và đặc trưng văn hóa tộc người ở Việt Nam 3 39 6 HIS1056
Hướng chuyên ngành Khảo cổ học
HIS4063 Lí thuyết khảo cổ học 3 39 6 HIS2010
Tổng số 133